direct naar inhoud van Artikel 14 Algemene gebruiksregels
Plan: Roodbeenweg 17, Professor Zuurlaan 22, Boudewijnlaan 19 en 21 (9011)
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.00000000009011

Artikel 14 Algemene gebruiksregels

 

14.1 .    Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend:

a.       onbebouwde gronden te gebruiken of te laten gebruiken voor:

1.    de uitstalling, opslag, stand- of ligplaats van kampeerwagens, toer- of stacaravans en tenten, met uitzondering van de agrarische bouwpercelen na toepassing van een vrijstelling, en de gronden die zijn voorzien van de bestemming “Horecadoeleinden”;

2.    de opslag van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;

3.    het opslaan van gebruiksklare of gebruiksonklare voer-, vaar- of vliegtuigen of onderdelen hiervan;

4.    het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen;

5.    prostitutiedoeleinden.

b.         het gebruiken van gebouwen als seksinrichting;

c.         gebouwen, voor het bouwen waarvan ingevolge de bepalingen van dit plan ontheffing is verleend, te gebruiken niet overeenkomstig het doel waarvoor die ontheffing werd verleend.

 

14.1.      Uitzondering op het strijdige gebruik

Het bepaalde in lid 14.1 lid a is niet van toepassing voor zover het betreft:

1.    het tijdelijk opslaan van materialen en werktuigen, welke nodig zijn voor de realisering of de handhaving van de in het plan aangewezen bestemmingen;

2.    het opslaan of storten van afval- of meststoffen, voor zover noodzakelijk voor het normale onderhoud van tuinen en andere open terreinen.