direct naar inhoud van Artikel 8 Natuur
Plan: Roodbeenweg 17, Professor Zuurlaan 22, Boudewijnlaan 19 en 21 (9011)
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.00000000009011

Artikel 8 Natuur

 

8.1.        Bestemmingsomschrijving

De voor “Natuur” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke en de landschappelijke waarden;

b.    waterhuishoudkundige doeleinden;

c.    sloten, poelen, en daarmee gelijk te stellen water;

met daaraan ondergeschikt:

d.    extensief agrarisch medegebruik;

e.    dagrecreatief medegebruik en educatief medegebruik;

f.     infrastructurele voorzieningen;

g.    openbare nutsvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

h.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

8.2.        Bouwregels

 

8.2.1.    Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

 

8.2.2.    Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

a.    de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

 

8.3.        Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in bijlage 1, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden gehouden met de algemene criteria, zoals die zijn opgenomen in bijlage 1 onder 1.12.

 

8.4.        Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend:

a.    het opslaan van mest en/of andere landbouwproducten;

b.    het aanleggen van drainage;

c.    het scheuren en of het omzetten van grasland al dan niet ten behoeve van een permanent ander gebruik;

d.    het ontgronden, egaliseren, diepploegen en/of ophogen van gronden;

e.    het aanplanten van bomen en/of houtgewas;

f.     het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden.

 

8.5.        Aanlegvergunning

a.    het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

1.    het af- en/of vergraven van gronden;

2.    het verwijderen van bomen en/of houtgewas, alsmede de verwijdering van bodem- en oevervegetaties;

3.    het dempen en/of graven van sloten en/of andere watergangen en/of -partijen;

4.    het aanleggen van paden;

5.    het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het dagrecreatief medegebruik en/of het educatief medegebruik;

6.    het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen.

b.    het in lid 8.5. sub a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

1.    het normale onderhoud betreffen;

2.    reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

c.    de in lid 8.5. sub a genoemde vergunning kan slechts worden verleend met inachtneming van het gestelde in bijlage 1, met name het gestelde in bijlage 1 onder 1.5.1. en 1.5.4.