direct naar inhoud van Artikel 9 Verkeer
Plan: Roodbeenweg 17, Professor Zuurlaan 22, Boudewijnlaan 19 en 21 (9011)
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.00000000009011

Artikel 9 Verkeer

 

9.1.      Bestemmingsomschrijving

De voor “Verkeer” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    (ontsluitings)wegen;

b.    paden;

c.    bruggen, dammen en/of duikers;

d.    viaducten en/of tunnels;

e.    sloten, bermen en beplanting;

f.     parkeervoorzieningen;

g.    het behoud, het herstel en de ontwikkeling van laanbeplantingen;

met de daarbijbehorende:

h.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

9.2.        Bouwregels

 

9.2.1.    Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

 

9.2.2.    Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a.    de hoogte van bruggen en/of viaducten zal ten hoogste 10,00 m bedragen;

b.    de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 6,00 m bedragen.

 

9.3.        Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in bijlage 1, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden gehouden met de algemene criteria, zoals die zijn opgenomen in bijlage 1 onder 1.12.

 

9.4.        Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het gestelde in bijlage 1, ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 9.2.2. sub b en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot 15,00 m, mits:

a.    met name rekening zal worden gehouden met het gestelde in bijlage 1 onder 1.12.

 

9.5.        Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend het aanleggen van wegen en paden of anderszins inrichten van het bestemmingsvlak in afwijking van het standaarddwarsprofiel.

 

9.6.        Ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het gestelde in bijlage 1, ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 9.5. juncto artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening en toestaan dat wordt afgeweken van het voorgeschreven dwarsprofiel, mits:

a.    hierdoor geen wezenlijke verandering in de geluidssituatie optreedt;

b.    de verkeersveiligheid hierdoor niet onevenredig wordt aangetast;

c.    tevens getoetst wordt aan de gevolgen voor de afwikkelingen van het openbaar vervoer.

 

9.7.        Aanlegvergunning

a.    Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

1.    het kappen en/of rooien van bomen en/of houtgewas aanwezig van laanbeplanting;

2.    het aanplanten van bomen en/of houtgewas ten behoeve van laanbeplanting.

b.    Het in lid 9.7. sub a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

1.    het normale onderhoud betreffen;

2.    reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

c.    De in lid 9.7. sub e genoemde vergunning kan slechts worden verleend met inachtneming van het gestelde in bijlage 1, met name het gestelde in bijlage 1 onder 1.5.1. en 1.5.3.