direct naar inhoud van Artikel 10 Water
Plan: Roodbeenweg 17, Professor Zuurlaan 22, Boudewijnlaan 19 en 21 (9011)
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.00000000009011

Artikel 10 Water

 

10.1 .    Bestemmingsomschrijving

De voor “Water” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    vaarten, tochten, sloten en daarmee gelijk te stellen waterlopen ten behoeve van de wateraanvoer- en afvoer, de waterberging, het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke waarden, het vervoer te water en de recreatievaart;

b.    kaden, dijken, (duurzame) oeverstroken en oeverbescherming;

c.    bruggen, dammen, duikers, stuwen, aanlegsteigers, hevels en sluizen;

d.    paden;

e.    recreatief medegebruik;

met de daarbijbehorende:

f.     bouwwerken, geen gebouwen zijnde.


10.2.      Bouwregels

 

10.2.1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

 

10.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

a.    de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 10,00 m bedragen.

 

10.3.      Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in bijlage 1, nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden gehouden met de algemene criteria, zoals die zijn opgenomen in bijlage 1 onder 1.12.

 

10.4.      Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend:

a.    het gebruik van de gronden als permanente ligplaats voor vaartuigen en/of woonschepen.