direct naar inhoud van Artikel 13 Waarde - Verwachtingsgebied archeologie
Plan: Dronten - Golf Residentie
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.061106-0ONH

Artikel 13 Waarde - Verwachtingsgebied archeologie

 

13. 1.    Bestemmingsomschrijving

De voor “Waarde - Verwachtingsgebied archeologie” aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemmingen), tevens bestemd voor:

-       het behoud van de mogelijk te verwachten archeologische waarden.

13. 2.    Aanlegvergunning

13. 2. 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen:

a.    het ontgronden, afgraven en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur dieper dan 35 cm en over een oppervlakte groter dan 3.000 m², behalve indien deze in het kader van onderzoek naar mogelijke historische vindplaatsen wordt uitge­voerd;

b.    het graven en/of baggeren van sloten, vaarten en andere water­gangen dieper dan 35 cm en over een oppervlakte groter dan 3.000 m²;

c.    het aanbrengen van drainage dieper dan 35 cm en over een op­pervlakte groter dan 3.000 m²;

d.    het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of tele­communicatieleidingen, en daarmee verband houdende con­structies, installaties of apparatuur dieper dan 35 cm en over een oppervlakte groter dan 3.000 m²;

e.    het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 35 cm en over een oppervlakte groter dan 3.000 m², behalve indien deze in het kader van onderzoek naar mogelijke historische vindplaatsen worden uitgevoerd.

13. 2. 2. Het in lid 13.2.1. vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

a.    het normale onderhoud betreffen;

b.    reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

13. 2. 3. De in lid 13.2.1. genoemde vergunning kan slechts worden verleend in­dien de plaats waar de werken en/of werkzaamheden zullen wor­den uitgevoerd voldoende archeologisch is onderzocht en er een deskundigen advies is ingewonnen, vaststaat dat geen onevenredige afbreuk aan de archeologische en cultuurhistorische waarden wordt gedaan, dan wel dat afdoende maatregelen zijn getroffen tot behoud of ontwikkeling van die waarden en eventuele bodemvondsten naar elders zijn overgebracht.