direct naar inhoud van Artikel 1 Begrippen
Plan: Bestemmingsplan Groenstrook Aalscholver (1061)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.1061-0ONH

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

 • a. Plan:

Het bestemmingsplan Groenstrook Aalscholver (1061) van de gemeente Dronten;

 • b. Bestemmingsplan:

De geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0303.1061-0ONH met de bijbehorende regels;

 • c. Aanduiding:

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

 • d. Aanduidingsgrens:

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

 • e. Bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

 • f. Bestemmingsgrens:

De grens van een bestemmingsvlak;

 • g. Bestemmingsvlak:

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

 • h. Bouwen:

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

 • i. Bouwgrens:

De grens van een bouwvlak;

 • j. Bouwperceel:

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

 • k. Bouwperceelgrens:

De grens van een bouwperceel;

 • l. Bouwvlak:

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;

 • m. Bouwwerk:

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

 • n. Gebouw:

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.