BIJLAGE

 

 

REACTIENOTA

BESTEMMINGSPLAN ROGGEBOTSTAETE - PLAN DE VOORDE (8080)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2008

 


INHOUDSOPGAVE

 

 

 

 

HOOFDSTUK                                                  

 

1.            Inleiding                                                                                             

 

2.            Vooroverleg artikel 3.1.1 Bro                                                        

 

                                              

 

Bijlagen - Kopieën vooroverlegreacties


1.         INLEIDING

 

 

Het voorontwerp bestemmingsplan Roggebotstaete - plan De Voorde (8080) heeft het traject van vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening doorlopen. In deze reactienota wordt ingegaan op alle reacties die ontvangen zijn. Het voorontwerp bestemmingsplan zal waar nodig worden aangepast naar aanleiding van de opmerkingen die in deze nota gemaakt zijn. De nota zelf zal worden opgenomen in het bestemmingsplan, dat als ontwerp ter inzage zal worden gelegd.

 

In het navolgende worden de vooroverlegreacties samengevat en voorzien van gemeentelijk commentaar.

 

 

 


2.    VOOROVERLEG

 

 

In het kader van het vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) 2008, is het voorontwerp bestemmingsplan Roggebotstaete - plan De Voorde (8080) toegezonden aan:

 

1.       Provincie Flevoland, afdeling ROV;

2.       VROM Inspectie, regio Noordwest

3.       Waterschap Zuiderzeeland

4.       Gemeente Kampen

5.       Vereniging Eigenaren Ketelhaven

6.       Staatsbosbeheer, Regio Oost

7.       Stichting Milieugroep Dronten

 

Met betrekking tot de instanties genoemd onder 1, 2 en 7 is hieronder een samenvatting gegeven van de vooroverlegreactie, met daarbij cursief de gemeentelijke beantwoording. De ontvangen vooroverlegreacties worden als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan opgenomen. Van de overige instanties is geen reactie ontvangen.

 

 

1.         Provincie Flevoland, afdeling ROV (1 september 2008)

 

Provinciaal beleid

Het voorgestelde plan past niet binnen het Omgevingsplan Flevoland 2006 en de beleidsregel "Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied". Het gaat hierbij om afwijking van twee essentiële elementen ten aanzien van “nieuwe solitaire clusters” en “niet-agrarische functies in het buitengebied”. Er zijn mogelijkheden om van het provinciaal beleid af te wijken op basis van het experimentenkader. Hiervoor dient een integraal plan als onderlegger te worden opgesteld waarin de pluspunten voor het gebied worden benoemd.

 

Reactie:

Inmiddels is een integraal plan opgesteld waarin de pluspunten worden benoemd.

 

Stiltegebied

Er is nog geen aandacht geschonken aan het milieubeschermingsgebied voor stilte waaraan het plangebied grenst. Dit betekent dat de maximale geluidsbelasting vanwege een geluidsbron buiten het milieubeschermingsgebied maximaal een niveau van 35 dB(A) gemiddeld per uur op 50 meter in het milieubeschermingsgebied mag hebben, gerekend vanaf de grens van het milieubeschermingsgebied. Aangetoond moet worden dat de ontwikkeling in het plangebied geen belemmering vormt voor het milieubeschermingsgebied voor stilte.

 

Reactie:

Aan § 3.2 van de plantoelichting is een subparagraaf toegevoegd waarin aandacht is geschonken aan het milieubeschermingsgebied voor stilte. Conclusie luidt dat het plan voldoet aan de richtlijnen ten aanzien van de geluidsbelasting, zoals die zijn opgenomen in de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland. 

 

 

 

Ecologie

Verzocht wordt om een passage toe te voegen dat er geen bouwwerkzaamheden mogen plaatsvinden tijdens het broedseizoen, tenzij vooraf wordt nagegaan of er vogels in de directe omgeving aan het broeden zijn.

 

Reactie:

Dergelijke passage stond reeds in het rapport Natuurtoets, maar is voor de volledigheid ook toegevoegd aan § 4.5 van de plantoelichting.

 

 

2.                 VROM Inspectie, Regio Noordwest (26 augustus 2008)

 

Externe veiligheid

Op ongeveer 3 km van het plangebied zal in 2012 de Hanzelijn gerealiseerd zijn waarover gevaarlijke stoffen vervoerd zullen worden. In de plantoelichting staat dat onbekend is in hoeverre deze transportader een belemmering zal volgen voor de voorgenomen ontwikkeling. In het onlangs vastgestelde bestemmingsplan Hanzelijn wordt aandacht gegeven aan het Tracébesluit. Geadviseerd wordt de paragraaf aan te vullen met bekende gegevens.

 

Reactie:

We hebben de betreffende informatie over de Hanzelijn toegevoegd aan zowel de Memo "Expertscan externe veiligheid" als de plantoelichting.

 

Luchtkwaliteit

Het onderzoek luchtkwaliteit werd gemist bij de stukken. Verzocht wordt dit onderzoek als bijlage bij het bestemmingsplan te voegen.

 

Reactie:

Het rapport luchtkwaliteit was opgenomen in het bijlagenrapport (na de Verkeersmemo). Dit rapport blijft onderdeel uitmaken van de bijlagen.

 

 

7.         Stichting Milieugroep Dronten (2 september 2008)

 

De Stichting Milieugroep Dronten heeft bij brief van 27 augustus 2008 voorlopig commentaar gegeven op het voorontwerp bestemmingsplan Roggebotstaete – plan De Voorde. In die brief gaven zij aan dat zij bereid waren hun standpunten in een gesprek toe te lichten. Dit gesprek heeft op 2 september 2008 plaatsgevonden. Hierbij waren vertegenwoordigers van de Stichting Milieugroep Dronten en van Stichting deVoorde aanwezig. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de Stichting Milieugroep Dronten bij brief van 2 september 2008 laten weten dat zij zich volledig kunnen vinden in het voorontwerp bestemmingsplan Roggebotstaete - plan De Voorde. De brief van 2 september 2008 is als bijlage opgenomen.

 

Reactie:

De reactie is voor kennisgeving aangenomen.

 


BIJLAGEN - KOPIEËN VOOROVERLEGREACTIES

 


 
 

   
Biddinghuizen, 2 september 2008

 

Van:                STICHTING MILIEUGROEP DRONTEN

                        p/a Buitenkant 2

                        8256 CA  BIDDINGHUIZEN

Aan:                College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dronten

                        Postbus 100

                        8250 AC  DRONTEN

Betreft:                       Voorontwerp bestemmingsplan landgoed Roggebotstaete – plan De Voorde

 

 

 

 

Geacht college,

 

Op 27 augustus jl. deden wij u een brief toekomen met ons voorlopig commentaar op het door u voor dat doel  aan ons toegezonden Voorontwerp bestemmingsplan Roggebotstaete – De Voorde. In die brief gaven wij u aan dat wij bereid waren onze standpunten in een gesprek toe te lichten. Wij hebben het als plezierig en constructief ervaren dat reeds vandaag een inhoudelijk gesprek op dat vlak heeft plaats gehad tussen ons en Stichting De Voorde. U bent op de hoogte gesteld van dit gesprek. Namens de directie van Stichting De Voorde was aanwezig dhr. A. van Wijlen; namens de Stichting Milieugroep Dronten waren aanwezig dhr. A.W.C. van Veelen (voorzitter), dhr. E. Heling (secretaris) en dhr. G.H. van Duuren.

 

Onze brief is uitgebreid aan de orde geweest, we hebben over en weer standpunten uitgewisseld en we hebben vervolgens vastgesteld dat er kansen en mogelijkheden liggen voor creatieve samenwerking met elkaar. In het navolgende treft u een korte samenvatting van het besprokene aan; wij verzoeken u het schrijven dat thans voor u ligt te beschouwen als ons definitieve commentaar op het voorontwerp en dit als zodanig op te laten nemen in de stukken. Hiermee komt dus onze brief met voorlopig commentaar aan u d.d. 27.08.2008 te vervallen.

 

Samenvatting van het besprokene

·         Stichting De Voorde is gebaat bij rust en stilte; de stichting wenst in respectvolle harmonie met de natuur haar activiteiten te ontplooien en zal er alles aan doen om de ecologische potentie van het landgoed ten volle tot zijn recht te laten komen.  Ook  de Milieugroep Dronten is er warm voorstander van de natuur de plek te geven die zij verdient, niet in de laatste plaats overigens omdat Roggebotstaete voor een groot deel onderdeel uitmaakt van de EHS en ook nog eens tegen een Natura 2000 gebied aan ligt. Afgesproken wordt dat de Milieugroep in de toekomst creatieve inbreng geboden wordt  op het gebied van natuurbeheer op het landgoed. Te denken valt hierbij aan zaken als maaibeheer en –beleid, maar ook aan afsluiting van bepaalde gebieden of paden in het broedseizoen (en aanbieden van alternatieven), zoeken naar alternatieve, diervriendelijke mogelijkheden op het gebied van avond- en nachtverlichting, optimaliseren van vleermuis-vliegroutes, etc.

·         Hoewel de Milieugroep Dronten aanvankelijk huiverig stond tegenover het in het Voorontwerp gepresenteerde, logge computermodel van de bouwplannen, blijkt bij nader inzien en vooral na presentatie en uitleg van het werkelijk voorgenomene dat het hier om een sobere, aantrekkelijke en  landschap en natuur respecterende architectuur gaat die zeer wel  past bij de omgeving van Roggebotstaete. De bebouwing is lichtvriendelijk van aard, geluidsarm en blijft op respectvolle wijze op afstand van de zo rijke natte en droge natuur elders op het landgoed. De parkeeroplossingen tenderen in de richting van “visueel onzichtbaar blik” en de rioolwaterafvoer zal indien enigszins mogelijk energiezuinig op de lokatie zelve worden aangelegd.

·         De vrees van de Milieugroep voor grote groepen natuurverstorende wandelaars op de dijk en in de EHS-zone van het landgoed, komend vanuit De Voorde is ongegrond. Zo werkt De Voorde niet. Dagjesmensen van buitenaf zullen er echter altijd zijn. Daarom zal er in gezamenlijkheid via het op stapel staande beheersplan gezocht worden naar mogelijke sturingsmechanismen. Uitgangspunt is natuurlijk wel, dat Roggebotstaete een voor het publiek opengesteld landgoed is en blijft, waarbij controle op de naleving van de regels van het huis een steeds weerkerend punt van aandacht zal zijn.

·         De Voorde wordt gefaseerd aangelegd, maar het zal geenszins zo zijn, dat er jaar in jaar uit sprake zal zijn van een bouwput. De verkeersprognoses zijn na bestudering van de feiten en in de wetenschap dat De Voorde aantoonbaar gebruik maakt van eigen pendeldiensten (door dhr. Vermijs van De Voorde ter vergadering per mail aangereikt) correct.

·         De vrees van de Milieugroep dat Roggebotstaete onverhoopt in handen kan komen van een pretpark-organisatie die massatoerisme gaat creëren is ongegrond. Enerzijds maakt Roggebotstaete deel uit van de EHS en heeft  voor tientallen jaren verplichtingen aangegaan met het rijk als het gaat om natuurbeheer en rustige recreatie, anderzijds is er ook nog een omgevingsplan van de provincie dat dit belet. Massatoerisme, pretparken e.d. zijn hier derhalve niet aan de orde.

·         Dit alles overziend kan de Milieugroep zich vinden in het Voorontwerp bestemmingsplan landgoed Roggebotstaete – De Voorde en stelt het op prijs dit verslag op te laten nemen in de stukken als zijnde het commentaar van Stichting Milieugroep Dronten.

 

 

 

 

 

 

Aldus besproken en vastgesteld te Biddinghuizen op 2 september 2008,

 

A.W.C. van Veelen, voorzitter Stichting Milieugroep Dronten

E. Heling, secretaris Stichting Milieugroep Dronten

G.H. van Duuren, Stichting Milieugroep Dronten

A. van Wijlen, Stichting De Voorde