direct naar inhoud van Artikel 12: Recreatie - Jachthaven 2
Plan: Dronten - Randmeerzone (8060)
Status: Ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.8060-ON03

Artikel 12: Recreatie - Jachthaven 2

12.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Jachthaven 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. jachthaven al dan niet in combinatie met sport- en recreatieve voorzieningen;
 • b. gebouwen, voorzover ten dienste van de jachthaven en/of de recreatieve voorzieningen, met inbegrip van horeca, voorzover ondergeschikt aan de jachthaven en/of de recreatieve voorzieningen;
 • c. gebouwen ten behoeve van recreatieappartementen, ter plaatse van de aanduiding 'verblijfsrecreatie';
 • d. een bedrijfswoning;
 • e. bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen;
 • f. waterkering;
 • g. waterhuishoudkundige doeleinden;

waarbij de instandhouding van de natuurlijke en landschappelijke waarden wordt nagestreefd;

en mede bestemd voor:

 • h. de bescherming, ophoging, verbreding en verbetering van het doelmatig en veilig functioneren van de nabijgelegen waterkering, ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - dijk';

met de daarbijbehorende:

 • i. wegen en paden;
 • j. parkeervoorzieningen;
 • k. aanleggelegenheid;
 • l. erven en terreinen;
 • m. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
12.2. Bouwregels
12.2.1. Gebouwen ten dienste van de jachthaven

Voor het bouwen van de in lid 12.1 sub b genoemde gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen zal ten hoogste 100 m² bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 8,00 m bedragen.
12.2.2. Gebouwen ten behoeve van recreatieappartementen

Voor het bouwen van de in lid 12.1 sub c genoemde gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. het aantal recreatieappartementen zal ten hoogste 157 bedragen;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen zal ten hoogste 9500 m² bedragen
 • c. de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste 13,00 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte zal ten hoogste 16,00 m bedragen.
12.2.3. Gebouwen ten behoeve van een bedrijfswoning

Voor het bouwen van de in lid 12.1 sub d en e genoemde gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. er mag ten hoogste één bedrijfswoning worden gebouwd;
 • b. de bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen zullen achter de naar de weg(en) gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd;
 • c. de maatvoering van een gebouw zal voorts voldoen aan de eisen die in het volgende bouwschema zijn gesteld:

Functie van een gebouw   Maximale
oppervlakte/inhoud  
Goothoogte in m   Dakhelling
in °  
Bouwhoogte in m  
  per gebouw   gezamenlijk   max.   min.   max.   max.  
bedrijfswoning   1.000 m³   -   6,00   30   60   9,00  
bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning   -   120 m²   3,50   -   60   8,00  

12.2.4. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 20,00 m bedragen.
12.3. Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de natuurlijke en landschappelijke waarden;
 • b. een goede waterhuishouding c.q. de waterkerende functie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
12.4. Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden voor meer dan 1000 aanlegplaatsen;
 • b. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
 • c. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor zelfstandige detailhandel;
 • d. het gebruik van gebouwen en vaartuigen voor bewoning, met uitzondering van de bedrijfswoning.
12.5. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
12.5.1. Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist:

 • a. het verwijderen van beplanting;
 • b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 • c. het graven, het dempen en het wijzigen van de loop van watergangen en waterpartijen;
 • d. het afgraven, ophogen en/of egaliseren van gronden;
 • e. het opspuiten of aanleggen van eilanden en voorlanden.
12.5.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 12.5.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
12.5.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, alsmede de waterkerende functie.