direct naar inhoud van Artikel 40: Algemene aanduidingsregels
Plan: Dronten - Randmeerzone (8060)
Status: Ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.8060-ON03

Artikel 40: Algemene aanduidingsregels

40.7. vrijwaringszone - weg
40.7.1. Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - weg' gelden de volgende regels:

  • a. in afwijking van het bepaalde bij de daar voorkomende bestemming(en) mogen op of in deze gronden geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze dubbelbestemming;
  • b. ten behoeve van deze dubbelbestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd;
  • c. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van deze gebiedsaanduiding, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 2,00 m bedragen.
40.7.2. Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in Bijlage 1, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden gehouden met de algemene criteria, zoals die zijn opgenomen in Bijlage 1 onder 1.21.

40.7.3. Afwijken van de bouwregels

Met omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 40.7.1in die zin dat de in de andere ter plaatse voorkomende bestemming(en) genoemde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:

  • a. vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende wegbeheerder;

met name rekening zal worden gehouden met het gestelde in Bijlage 1 onder 1.14. a.

40.7.4. Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:

  • a. de aanduiding 'vrijwaringszone - weg' wordt aangebracht, mits met name rekening zal worden gehouden met het gestelde in Bijlage 1 onder 1.14. b en c;
  • b. de aanduiding 'vrijwaringszone - weg' wordt verwijderd, mits met name rekening zal worden gehouden met het gestelde in Bijlage 1 onder 1.14. b, c en d.