direct naar inhoud van Artikel 42: Overgangsrecht
Plan: Dronten - Randmeerzone (8060)
Status: Ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.8060-ON03

Artikel 42: Overgangsrecht

42.1. Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het sublid a met maximaal 10%.
 • c. Sublid a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
42.2. Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Sublid a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

42.3. Overgangsrecht gebruik recreatiewoning voor permanente bewoning

Het gebruik van de recreatiewoningen voor permanente bewoning, op de hieronder genoemde adressen, mag worden voorgezet, mits het betreffende gebouw op het tijdstip van publicatie van het ontwerp bestemmingsplan niet is vervreemd, door erfopvolging is verkregen c.q. op andere wijze in gebruik is gegeven (verhuur daaronder niet begrepen), met het oogmerk aan een ander het gebruik van de recreatiewoning ten behoeve van permanente bewoning te verschaffen:

Bungalowpark De Boschberg te Biddinghuizen   Bungalowpark De Bremerberg te Biddinghuizen  
Bijsselseweg 11 - 2   Bijsselseweg 3 - 5  
Bijsselseweg 11 - 8   Bijsselseweg 3 - 8  
Bijsselseweg 11 - 16   Bijsselseweg 3 - 9  
Bijsselseweg 11 - 17   Bijsselseweg 3 - 14  
Bijsselseweg 11 - 23   Bijsselseweg 3 - 17  
Bijsselseweg 11 28   Bijsselseweg 3 - 18  
Bijsselseweg 11 - 30   Bijsselseweg 3 - 21  
Bijsselseweg 11 - 31   Bijsselseweg 3 - 23  
Bijsselseweg 11 - 33   Bijsselseweg 3 - 25  
Bijsselseweg 11 - 34   Bijsselseweg 3 - 46  
Bijsselseweg 11 - 39   Bijsselseweg 3 - 49  
Bijsselseweg 11 - 41   Bijsselseweg 3 - 50  
Bijsselseweg 11 - 42   Bijsselseweg 3 - 59  
Bijsselseweg 11 - 45   Bijsselseweg 3 - 78  
Bijsselseweg 11 - 47   Bijsselseweg 3 - 92  
Bijsselseweg 11 - 50   Bijsselseweg 3 - 100  
Bijsselseweg 11 - 56   Bijsselseweg 3 - 115  
Bijsselseweg 11 - 60   Bijsselseweg 3 - 119  
Bijsselseweg 11 - 63   Bijsselseweg 3 - 121  
Bijsselseweg 11 - 65   Bijsselseweg 3 - 124  
Bijsselseweg 11 - 66   Bijsselseweg 3 - 128  
Bijsselseweg 11 - 69   Bijsselseweg 3 - 135  
Bijsselseweg 11 - 70   Bijsselseweg 3 - 141  
Bijsselseweg 11 - 73   Bijsselseweg 3 - 168  
Bijsselseweg 11 - 77   Bijsselseweg 3 - 171  
Bijsselseweg 11 - 83   Bijsselseweg 3 - 173  
Bijsselseweg 11 - 84   Bijsselseweg 3 - 174  
Bijsselseweg 11 - 88   Bijsselseweg 3 - 184  
Bijsselseweg 11 - 90   Bijsselseweg 3 - 192  
Bijsselseweg 11 - 101   Bijsselseweg 3 - 219  
Bijsselseweg 11 - 103    
Bijsselseweg 11 - 106    
Bijsselseweg 11 - 111    
Bijsselseweg 11 - 113    
Bijsselseweg 11 - 117    
Bijsselseweg 11 - 118    
Bijsselseweg 11 - 121    
Bijsselseweg 11 - 122    
Bijsselseweg 11 - 124    
Bijsselseweg 11 - 125    
Bijsselseweg 11 - 127    
Bijsselseweg 11 - 130    
Bijsselseweg 11 - 131    
Bijsselseweg 11 - 135    
Bijsselseweg 11 - 137    
Bijsselseweg 11 - 138    
Bijsselseweg 11 - 139    
Bijsselseweg 11 - 140    
Bijsselseweg 11 - 141    
Bijsselseweg 11 - 143    
Bijsselseweg 11 - 144    
Bijsselseweg 11 - 146    
Bijsselseweg 11 - 158    
Bijsselseweg 11 - 160    
Bijsselseweg 11 - 161    
Bijsselseweg 11 - 162    
Bijsselseweg 11 - 165    
Bijsselseweg 11 - 166    
Bijsselseweg 11 - 169    
Bijsselseweg 11 - 173    
Bijsselseweg 11 - 174    
Bijsselseweg 11 - 177    
Bijsselseweg 11 - 178