direct naar inhoud van REGELS
Plan: Dronten - Gildenhof (11001)
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.11001-VA01

REGELS

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het wijzigingsplan Dronten - Gildenhof (11001) met identificatienummer NL.IMRO.0303.11001-VA01 van de gemeente Dronten;

1.2 bestemmingsplan:

het bestemmingsplan 'Dronten - De Gilden / Het Palet' als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0303.1100-0ONH met de bijbehorende regels en bijlagen.

Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS

Artikel 2 Groen

2.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. speelvoorzieningen;
 • c. waterlopen en waterpartijen;
 • d. paden;

met daaraan ondergeschikt:

 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. ontsluitingswegen;
 • g. verblijfs- en parkeervoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

 • h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder kunstobjecten.
2.2 Bouwregels
2.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

2.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van kunstobjecten en speelvoorzieningen zal ten hoogste 6,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen.
2.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de verkeersveiligheid;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.

Artikel 3 Verkeer - Verblijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. (woon)straten en pleinen;
 • b. paden;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. waterlopen en waterpartijen;

met de daarbijbehorende:

 • g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

 • de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 6,00 m bedragen.
3.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de verkeersveiligheid;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
3.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • het aanleggen van wegen en straten met meer dan twee rijstroken.

Artikel 4 Wonen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen en in samenhang daarmee voor de uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen of bedrijven;

en daaraan ondergeschikt:

 • b. nutsvoorzieningen;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;
 • e. waterlopen en waterpartijen;

met de daarbijbehorende:

 • f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. als hoofdgebouw zullen uitsluitend grondgebonden woningen worden gebouwd;
 • b. er zal uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • c. een hoofdgebouw zal in de naar de weg gekeerde bouwgrens dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd;
 • d. de goot- en/of bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste de in de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' aangegeven goot- en bouwhoogte bedragen.
4.2.2 Bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen

Voor het bouwen van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. aan- en uitbouwen, niet bedoeld erkers, en de bijgebouwen zullen in het achtererfgebied worden gebouwd;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen, de aan- en uitbouwen en de overkappingen per woning zal ten hoogste 60 m² bedragen, mits ten minste 50% van de oppervlakte van het achtererfgebied onbebouwd blijft;
 • c. de goothoogte van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
 • d. in afwijking van het bepaalde onder a mogen ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen', bijgebouwen en overkappingen buiten het achtererfgebied worden gebouwd, mits:
  • 1. de bouwhoogte van een bijgebouw of overkapping ten hoogste 3,00 m zal bedragen;
  • 2. de breedte van een bijgebouw of overkapping ten hoogste de halve gevelbreedte van het hoofdgebouw zal bedragen;
  • 3. de oppervlakte per hoofgebouw ten hoogste 6 m² zal bedragen.
4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel ten hoogste 1,00 m zal bedragen;
 • b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen.
4.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een goede woonsituatie;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
4.4 Afwijken van de bouwregels
4.4.1 Afwijking

Met omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 4.2.1 sub d in die zin dat een grotere goothoogte wordt gerealiseerd tot maximaal de bouwhoogte van het hoofdgebouw;
 • b. het bepaalde in lid 4.2.1 sub c in die zin dat het hoofdgebouw achter de naar de weg gekeerde bouwgrens dan wel het verlengde daarvan, wordt gebouwd;
 • c. het bepaalde in lid 4.2.2 sub a in die zin dat bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen buiten het achtererfgebied worden gebouwd, mits:
  • 1. er sprake is van minimaal één naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel van het hoofdgebouw;
  • 2. niet wordt gebouwd op 1 m vanaf de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan;
  • 3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:
   • het straat- en bebouwingsbeeld;
   • de woonsituatie;
   • de verkeersveiligheid;
4.4.2 Voorwaarden

Een afwijking als bedoeld in lid 4.4.1 kan plaatsvinden mits het bouwkundige en/of functionele onderscheid ten opzichte van het hoofdgebouw behouden blijft en geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken, aan de woonsituatie en/of aan het straat- en bebouwingsbeeld.

4.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gedeelten van de woning voor het uitoefenen van aan-huis-verbonden beroepen of bedrijven, indien:
  • 1. meer dan 40% van de vloeroppervlakte, doch maximaal 60 m² van de (bedrijfs)woning en/of de bijbehorende bouwwerken, voor beroeps- en/of bedrijfsmatige activiteiten wordt gebruikt;
  • 2. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door de (hoofd)bewoner(s) van het pand, met daarnaast maximaal één externe werknemer ter plekke werkzaam;
  • 3. er als gevolg van de activiteit afbreuk wordt gedaan aan het woonkarakter en de woonkwaliteit van de directe omgeving;
  • 4. de activiteiten vergunnings- dan wel meldingsplichtig zijn op grond van milieuwetgeving;
  • 5. er sprake is van reclame-uitingen, met uitzondering van hetgeen volgens de Algemene plaatselijke verordening is toegestaan;
  • 6. er sprake is van horeca-activiteiten, een kappersbedrijf of detailhandel, met uitzondering van een internetwinkel;
  • 7. er sprake is van zodanige verkeersaantrekkende activiteiten die verkeersoverlast veroorzaken of die verkeersmaatregelen noodzakelijk maken;
  • 8. er onvoldoende parkeerruimte op het perceel aanwezig is voor zowel het gebruik van het perceel ten behoeve van de reguliere bewoners als het aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;
  • 9. of, wanneer niet aan het gestelde onder 8 kan worden voldaan, niet voldoende aannemelijk kan worden gemaakt dat de parkeercapaciteit in de directe omgeving voldoende is om de toename van de parkeerbehoefte als gevolg van de aanwezigheid van het aan-huis-verbonden beroep of bedrijf op te vangen;
  • 10. er buitenopslag ten behoeve van het aan-huis-verbonden beroep of bedrijf op het perceel plaatsvindt, met uitzondering van de stalling van maximaal twee bedrijfsvoertuigen;
 • b. het gebruik van een woning door meer dan één huishouden.

Hoofdstuk 3 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 5 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het wijzigingsplan

Dronten - Gildenhof (11001)  

van de gemeente Dronten

Behorend bij het besluit van ... 2016.