direct naar inhoud van Bijlagen bij de regels
Plan: Dronten-Hanzekwartier-Havenkade (2041)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.2041-VA01

Bijlagen bij de regels

Bijlage 3 Bestemming 'Gemengd 7'

Artikel X Gemengd - 7

X .1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 7' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen, al dan niet in combinatie met ruimten voor een aan-huis-verbonden beroep, uitsluitend op de verdiepingen;
 • b. kantoren;
 • c. bedrijven uit ten hoogste categorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. bijbehorende bouwwerken;
 • e. wegen, straten en paden;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. speelvoorzieningen;
 • j. water;
 • k. (ondergrondse) opstelplaatsen voor afvalvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • l. tuinen, erven en terreinen.

x.2 Bouwregels

Ten aanzien van de in lid X.1 bedoelde gronden gelden de volgende bouwregels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het aangegeven bouwvlak;
 • b. aan de zijde van de Noord zal gebouwd worden in 4 bouwlagen;
 • c. binnen de met groen aangeduide begrenzing op de onderstaande figuur zal een hoogteaccent gebouwd worden, met een bouwhoogte van ten hoogste 21,00 m;
 • d. aan de zijde van de Handelsweg zal gebouwd worden in 3 bouwlagen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0303.2041-VA01_0014.png"

figuur: begrenzing locatie hoogteaccent (groen)

Bijlage 4 Bestemming 'Wonen'

Artikel X Wonen

X .1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen, al dan niet in combinatie met ruimten voor een aan-huis-verbonden beroep;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. bijbehorende bouwwerken;
 • c. wegen, straten en paden;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. water;
 • i. (ondergrondse) opstelplaatsen voor afvalvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • j. tuinen, erven en terreinen.

x.2 Bouwregels

Ten aanzien van de in lid X.1 bedoelde gronden gelden de volgende bouwregels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het aangegeven bouwvlak;
 • b. woningen zullen gestapeld of grondgebonden worden gebouwd;
 • c. gebouwen hebben een bouwhoogte van maximaal 9,00 meter.

x.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden en bouwwerken anders dan ten behoeve van het wonen.

x.4 Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid x.3 in die zin dat gronden en bouwwerken worden gebruikt voor bedrijven zoals genoemd in bijlage X met inachtneming van de volgende regels:

 • a. werken uitsluiten op de benedenverdieping;
 • b. parkeren voor bedrijf en wonen dient op eigen erf conform de dan geldende parkeernorm te geschieden;
 • c. passen in het beeldkwaliteitplan en straat- en bebouwingsbeeld.

Bijlage 5 Bestemming 'Verkeer'

X.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het doorgaande verkeer;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. groenvoorzieningen;
 • c. paden;
 • d. waterlopen en waterpartijen;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. een busstation;
 • g. voorzieningen ten behoeve van openbaar vervoer;
 • h. fietsenstallingen;
 • i. (ondergrondse) opstelplaatsen voor afvalvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde waaronder kunstobjecten.

X.2 Bouwregels

X.2.1 Gebouwen en overkappingen

Op deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

X.2.2 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, waaronder vlaggenmasten, zal ten hoogste 6,00 m bedragen;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van lichtmasten in de stationsomgeving ten hoogste 12,00 m bedragen.

X.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.

Bijlage 6 Bestemming 'Bedrijf - Nutsvoorziening'

X.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van de energievoorziening, en naar de aard daarmee gelijk te stellen openbare nutsvoorzieningen, niet zijnde risicovolle inrichtingen;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. groenvoorzieningen;
 • c. paden;
 • d. waterlopen en waterpartijen;

met de daarbij behorende:

 • e. erven en terreinen;
 • f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder kunstobjecten.

X.2 Bouwregels

X.2.1 Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. er zal uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 4,00 m bedragen.

X.2.2 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van lichtmasten zal ten hoogste 6,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde zal ten hoogste 2,00 m bedragen.

X.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de woonsituatie;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.

Bijlage 7 Bestemming 'Gemengd - 8'

X .1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 8' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

met daaraan ondergeschikt:

 • e. bijbehorende bouwwerken;
 • f. wegen, straten en paden;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. parkeervoorzieningen;
 • j. speelvoorzieningen;
 • k. water;
 • l. (ondergrondse) opstelplaatsen voor afvalvoorzieningen;
 • m. aanleggelegenheid;

met de daarbij behorende:

 • n. tuinen, erven en terreinen.

x.2 Bouwregels

Ten aanzien van de in lid X.1 bedoelde gronden gelden de volgende bouwregels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het aangegeven bouwvlak;
 • b. woningen zullen grondgebonden of gestapeld worden gebouwd;
 • c. de kade zal voorzien worden van trappen;
 • d. gestapelde gebouwen zullen gebouwd worden in 4 of 5 bouwlagen;
 • e. er zal een hoogteaccent worden gebouwd, met een bouwhoogte van ten hoogste 35,00 m;
 • f. parkeervoorzieningen zullen uitsluitend verdiept worden gebouwd.