direct naar inhoud van Regels
Plan: Biddinghuizen - Graafschap fase 2
Status: vastgesteld
Plantype: uitwerkingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.4040-VA01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het uitwerkingsplan Biddinghuizen - Graafschap fase 2 met identificatienummer NL.IMRO.0303.4040-VA01 van de gemeente Dronten;

1.2 uitwerkingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3 bestemmingsplan:

het bestemmingsplan De Graafschap (4040) met identificatienummer NL.IMRO.0303.BP4040-0ONH;

1.4 achtererfgebied:

erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1,0 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen;

1.5 bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;

1.6 erker:

een bijbehorend bouwwerk in de vorm van een hoek- of rondvormig uitgebouwd deel van een hoofdgebouw, bouwkundig bestaande uit een "lichte" constructie met een overwegend transparante uitstraling;

1.7 gestapelde woningen:

boven dan wel beneden elkaar gesitueerde woningen waarbij per woning een zelfstandige toegankelijkheid al dan niet direct vanaf de weg of openbaar toegankelijk gebied gewaarborgd is;

1.8 grondgebonden woning:

een woning, niet zijnde een woning onderdeel uitmakende van een woongebouw, die rechtstreeks toegankelijk is op het straatniveau en waarvan één van de woonlagen aansluit op het maaiveld;

1.9 luifel:

een bijbehorend bouwwerk in de vorm van een afdak, dat met de ene horizontale kant aan de buitenzijde van een gebouw is bevestigd, terwijl de tegenoverliggende zijde vrij dragend is;

1.10 overkapping:

een bijbehorend bouwwerk dat een overdekte ruimte vormt met ten hoogste één wand;

1.11 voorgevel:

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die door de gevelindeling en/of situering van de oprit en/of de voortuin als meest representatieve gevel van het gebouw dient te worden aangemerkt;

1.12 voorste perceelgrens:

de naar de voorgevel van een (hoofd)gebouw gekeerde perceelgrens.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Groen

2.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. speelvoorzieningen;
 • c. jongeren ontmoetingsplek;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. waterpartijen;
 • f. openbare nutsvoorzieningen;
 • g. kunstobjecten;
 • h. wegen en paden.
2.2 Bouwregels
2.2.1 Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. er mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van een jongeren ontmoetingsplek worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van een gebouw of overkapping zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
 • c. de oppervlakte van een gebouw of overkapping zal ten hoogste 15 m² bedragen.

2.2.2 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van kunstobjecten en speelvoorzieningen zal ten hoogste 6,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen.

Artikel 3 Verkeer - Verblijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen met een functie voor verkeer en verblijf;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. parkeervoorzieningen;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. speelvoorzieningen;
 • e. openbare nutsvoorzieningen;
 • f. kunstobjecten;
 • g. tuinen;
 • h. water.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

3.2.2 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van kunstobjecten en speelvoorzieningen zal ten hoogste 6,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 6,00 m bedragen.

Artikel 4 Water

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterlopen en waterpartijen;
 • b. oevers en wallen;
 • c. bermen en beplanting;
 • d. en daaraan ondergeschikt:
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, duikers en/of dammen.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

4.2.2 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van bruggen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen, gemeten ten opzichte vanaf het waterpeil.

Artikel 5 Woongebied

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen en in samenhang daarmee voor de uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen of bedrijven;
 • b. bijbehorende bouwwerken;
 • c. nutsvoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;
 • f. waterlopen en waterpartijen;

met de daarbijbehorende:

 • g. gebouwen en overkappingen;
 • h. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. als hoofdgebouwen mogen uitsluitend grondgebonden woningen worden gebouwd, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' tevens gestapelde woningen zijn toegestaan;
 • b. de oppervlakte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 35% van de oppervlakte van het bouwperceel bedragen;
 • c. de bouwhoogte zal ten hoogste 11,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van gestapelde woningen ten hoogste 15,00 m bedraagt;
 • d. de afstand van een hoofdgebouw tot de voorste perceelgrens mag bij vrijstaande of twee aaneen gebouwde hoofdgebouwen niet minder dan 5,00 m bedragen;
 • e. de afstand van een hoofdgebouw tot de voorste perceelgrens mag bij meer dan twee aaneen gebouwde hoofdgebouwen niet minder dan 3,00 m bedragen;
 • f. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens mag bij vrijstaande of twee aaneen gebouwde hoofdgebouwen aan beide zijden niet minder dan 2,50 m bedragen;
 • g. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens mag bij meer dan twee aaneen gebouwde hoofdgebouwen aan beide zijden niet minder dan 1,00 m bedragen.

5.2.2 Bijbehorende bouwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken, niet zijnde erkers en luifels, gelden de volgende regels: gelden de volgende regels:

 • a. bijbehorende bouwwerken moeten in het achtererfgebied worden gebouwd;
 • b. de gezamenlijke maximum oppervlakte van bijbehorende bouwwerken per woning:
  • 1. bedraagt 60 m², mits de gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken ten hoogste 50 % bedraagt van de oppervlakte van het achtererfgebied;
  • 2. mag worden vergroot tot een maximum van 150 m², mits de gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken ten hoogste 25 % bedraagt van de oppervlakte van het achtererfgebied;
 • c. de maximum goot- en bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken bedragen 3,0 m respectievelijk 5,0 m.

5.2.3 Erkers

Voor het bouwen van erkers aan woningen gelden de volgende regels:

 • a. de maximum diepte, gemeten loodrecht op de gevel waaraan gebouwd wordt, bedraagt maximaal 40 % van de afstand tot de voorste perceelsgrens met een absoluut maximum van 1,5 m;
 • b. de maximum breedte bedraagt 2/3 van de breedte van de gevel van de woning;
 • c. de maximum goothoogte bedraagt 0,3 m boven de vloer van de eerste bouwlaag van de woning.

5.2.4 Luifels

Voor het bouwen van luifels aan woningen gelden de volgende regels:

 • a. de maximum diepte, gemeten loodrecht op de gevel waaraan gebouwd wordt, bedraagt maximaal 40 % van de afstand tot de voorste perceelsgrens met een absoluut maximum van 1,5 m;
 • b. de maximum breedte bedraagt 1/3 van de breedte van de gevel van de woning;
 • c. de maximum bouwhoogte bedraagt 0,3 m boven de vloer van de eerste bouwlaag van de woning.

5.2.5 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. voor het bouwen van erf- en terreinafscheidingen binnen het achtererfgebied geldt de volgende regel: de maximum bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2,0 m;
 • b. voor het bouwen erf- en terreinafscheidingen buiten het achtererfgebied geldt de volgende regel: de maximum bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel bedraagt 1,0 m;
 • c. voor de overige erf- en terreinafscheidingen geldt:
  • 1. de constructie is maximaal 2,00 m hoog;
  • 2. de constructie is tenminste 1,00 m achter de voorgevel geplaatst;
  • 3. de constructie moeten boven de 0,60 m voor minimaal 80% transparant zijn en mag niet gebruikt worden om daarop afschermende materialen te bevestigen, levende beplanting uitgezonderd;
  • 4. de constructie mag niet gebruikt worden om te dienen als wand voor andere bouwwerken;
  • 5. de constructie dient in haar geheel te worden beplant met planten die gedurende het gehele jaar hun bladeren blijven behouden;
  • 6. de beplanting dient aanwezig te blijven (in de omgevingsvergunning zal een beplanting- en instandhoudingsplicht van de beplanting worden opgenomen);
  • 7. dode planten dienen zo spoedig mogelijk te worden vervangen;
  • 8. de planten dienen bij het plaatsen tenminste van gelijke hoogte te zijn als de constructie;
 • d. de maximum bouwhoogte van andere overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3,0 m.
5.3 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in artikel 5.2.1 sub b in die zin dat de oppervlakte van een hoofdgebouw ten hoogste 40% van het bouwperceel bedraagt;
 • b. het bepaalde in artikel 5.2.1 sub d in die zin dat de afstand tot de voorste perceelgrens bij vrijstaande of twee aaneen gebouwde hoofdgebouwen niet minder dan 3,0 m bedraagt;
 • c. het bepaalde in artikel 5.2.1 sub g in die zin dat de afstand tot de zijdelingse perceelgrens bij vrijstaande of twee aaneen gebouwde hoofdgebouwen aan beide zijden niet minder dan 2,0 m bedraagt.
5.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden en bouwwerken indien het aantal woningen in de sociale sector minder dan 20% bedraagt;
 • b. het gebruik van gedeelten van de woning voor het uitoefenen van aan-huis-verbonden beroepen of bedrijven, indien:
  • 1. meer dan 40% van de vloeroppervlakte, doch maximaal 60 m² van de (bedrijfs)woning en/of de bijbehorende bouwwerken, voor beroeps- en/of bedrijfsmatige activiteiten wordt gebruikt;
  • 2. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door de (hoofd)bewoner(s) van het pand, met daarnaast maximaal één externe werknemer ter plekke werkzaam;
  • 3. er als gevolg van de activiteit afbreuk wordt gedaan aan het woonkarakter en de woonkwaliteit van de directe omgeving;
  • 4. de activiteiten vergunnings- dan wel meldingsplichtig zijn op grond van milieuwetgeving;
  • 5. er sprake is van reclame-uitingen, met uitzondering van hetgeen volgens de Algemene plaatselijke verordening is toegestaan;
  • 6. er sprake is van horeca-activiteiten, een kappersbedrijf of detailhandel, met uitzondering van een internetwinkel;
  • 7. er sprake is van zodanige verkeersaantrekkende activiteiten die verkeersoverlast veroorzaken of die verkeersmaatregelen noodzakelijk maken;
  • 8. er onvoldoende parkeerruimte op het perceel aanwezig is voor zowel het gebruik van het perceel ten behoeve van de reguliere bewoners als het aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;
  • 9. of, wanneer niet aan het gestelde onder 8 kan worden voldaan, niet voldoende aannemelijk kan worden gemaakt dat de parkeercapaciteit in de directe omgeving voldoende is om de toename van de parkeerbehoefte als gevolg van de aanwezigheid van het aan-huis-verbonden beroep of bedrijf op te vangen;
  • 10. er buitenopslag ten behoeve van het aan-huis-verbonden beroep of bedrijf op het perceel plaatsvindt, met uitzondering van de stalling van maximaal twee bedrijfsvoertuigen;
 • c. het gebruik van een woning voor de huisvesting van twee of meer huishoudens;
 • d. het gebruik van bijbehorende bouwwerken voor zelfstandige bewoning.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 6 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 7 Overige regels

7.1 Voldoende parkeergelegenheid
 • a. Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, kan niet worden gebouwd of gebruikt wanneer op het bouwperceel of in de omgeving daarvan niet in voldoende parkeergelegenheid is voorzien en in stand wordt gehouden.
 • b. Bij een omgevingsvergunning wordt een parkeernorm van minimaal 1,8 parkeerplaats per woning aangehouden;
 • c. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en b en worden toegestaan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, mits dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 8 Overgangsrecht

8.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het uitwerkingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a. een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het sublid a. met maximaal 10%.
 • c. Sublid a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
8.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het uitwerkingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het uitwerkingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a., te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a., na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Sublid a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 9 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het uitwerkingsplan Biddinghuizen - Graafschap fase 2 .

Behorend bij het besluit van 25 april 2023.