direct naar inhoud van Artikel 3: Bedrijf
Plan: Biddinghuizen - centrum (4050)
Status: Vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.4050-0ONH

Artikel 3: Bedrijf

3.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven die zijn genoemd in Bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2, met uitzondering van geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven;
 • b. detailhandel in auto's en autoaccessoires, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van bedrijf - garagebedrijf”;
 • c. een verkooppunt van motorbrandstoffen, inclusief LPG, ter plaatse van de aanduiding “verkooppunt motorbrandstoffen met lpg”;
 • d. een vulpunt voor LPG, ter plaatse van de aanduiding “vulpunt lpg”;
 • e. een opslagpunt voor LPG, ter plaatse van de aanduiding "opslag";

en mede bestemd voor:

 • f. het tegengaan van een te hoog veiligheidsrisico van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten vanwege een LPG installatie, ter plaatse van de gebiedsaanduiding “veiligheidszone - lpg”;

met daaraan ondergeschikt:

 • g. groenvoorzieningen;
 • h. verblijfsdoeleinden;
 • i. verkeersdoeleinden.
3.2. Bouwregels
3.2.1. Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. er zal uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de in de aanduiding “maximale bouwhoogte (m)” aangegeven bouwhoogte bedragen.

3.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van palen en masten zal ten hoogste 6,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding "verkooppunt motorbrandstoffen met lpg" de bouwhoogte van overkappingen ten hoogste 7,00 m mag bedragen.
3.3. Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de woonsituatie;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
3.4. Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, met uitzondering van:
  • 1. de gronden ter plaatse voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van bedrijf - garagebedrijf”, in welk geval detailhandel in auto's en autoaccessoires is toegestaan;
  • 2. de gronden ter plaatse voorzien van de aanduiding “verkooppunt motorbrandstoffen met lpg”, in welk geval detailhandel in motorbrandstoffen en weggebonden artikelen is toegestaan;
 • b. het gebruik van de gronden als opslagpunt / vulpunt voor LPG, met uitzondering van de gronden ter plaatse voorzien van respectievelijk de aanduiding “opslag” en “vulpunt lpg”.
3.5. Afwijken van de gebruiksregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 3.1 onder a in die zin dat bedrijven worden gevestigd die naar de aard en de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven genoemd in Bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2, met uitzondering van geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven, mits:
  • 1. het gaat om bedrijven die niet zijn genoemd in Bijlage 1, maar die qua milieubelasting gelijkwaardig zijn aan de bedrijven die wel worden genoemd of bedrijven die wel zijn genoemd in Bijlage 1 onder een hogere categorie dan 2, maar in een individueel geval een lagere milieubelasting hebben;
  • 2. het geen geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven betreft;
  • 3. het bepaalde in lid 3.4 sub a en toestaan dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor productiegebonden detailhandel.
3.6. Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:

 • de aanduiding “specifieke vorm van bedrijf - garagebedrijf”, “opslag” en/of “vulpunt lpg” wordt verwijderd, indien de betreffende bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd.