direct naar inhoud van Artikel 10: Verkeer - Verblijf
Plan: Bestemmingsplan Swifterbant - Centrum (6070)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.6070-0ONH

Artikel 10: Verkeer - Verblijf

10.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen met een functie voor verkeer en verblijf;
 • b. detailhandel, ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. speelvoorzieningen;
 • g. kunstobjecten;
 • h. garageboxen, ter plaatse van de aanduiding 'garageboxen';

en mede bestemd voor:

 • i. het tegengaan van een te hoog veiligheidsrisico van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten vanwege een risicovol object, ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - lpg'.
10.2. Bouwregels
10.2.1. Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. als gebouw mogen uitsluitend garageboxen worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van een garagebox zal ten hoogste 3,00 m bedragen.
10.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 6,00 m bedragen.
10.3. Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de verkeersveiligheid;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
10.4. Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de uitoefening van detailhandel, met uitzondering van de gronden ter plaatse voorzien van de aanduiding 'detailhandel', in welk een standplaats voor de uitoefening van detailhandel is toegestaan.