direct naar inhoud van Artikel 4: Centrum
Plan: Bestemmingsplan Swifterbant - Centrum (6070)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.6070-0ONH

Artikel 4: Centrum

4.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel;
 • b. dienstverlening;
 • c. kantoren met een baliefunctie;
 • d. horeca, niet zijnde zalencentra, discotheken en naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijven, ter plaatse van de aanduiding 'horeca';
 • e. detailhandel;

voorzover het de eerste bouwlaag betreft

 • f. het wonen, voorzover het de tweede en hogere bouwlaag betreft, met uitzondering van de gronden ter plaatse voorzien van de aanduiding 'wonen uitgesloten';

met daaraan ondergeschikt:

 • g. verkeer- en verblijf;
 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. groenvoorzieningen.
4.2. Bouwregels
4.2.1. Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. er zal uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goot- en/of bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven goot- en/of bouwhoogte bedragen.
4.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van palen en masten zal ten hoogste 7,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
4.3. Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de woonsituatie;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
4.4. Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de eerste bouwlaag ten behoeve van het wonen;
 • b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor horecadoeleinden, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'horeca', in welk geval horeca met uitzondering van zalencentra, discotheken en naar de aard en de invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijven, is toegestaan;
 • c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van het wonen, ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten';
 • d. het gebruik van de tweede en hogere bouwlagen voor de in lid 4.1. onder a tot en met e genoemde functies.
4.5. Ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, ontheffing verlenen van:

 • a. het bepaalde in lid 4.4. sub b en toestaan dat horecabedrijven buiten het aanduidingsvlak 'horeca' worden gevestigd, mits:
 • b. ten minste 50% van de gezamenlijke bedrijfsvloeroppervlakte van de bestemming voor detailhandel wordt gebruikt;
 • c. het geen zalencentra, discotheken en naar de aard en de invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijven betreft.