direct naar inhoud van Bijlage 1 Ondergeschikte tweede tak of een deeltijdfunctie
Plan: Biddinghuizen - Mosselweg 19 (paardenhouderij) (8022)
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.8022-0ONH

Bijlage 1 Ondergeschikte tweede tak of een deeltijdfunctie

Algemene criteria

Het bepaalde in lid 3.5 sub a om bij de uitoefening van een gebruiksgerichte paardenhouderij een ondergeschikte tweede tak of een deeltijdfunctie toe te staan kan worden verleend als in ieder geval wordt voldaan aan de volgende criteria:

 • gebruik dat inbreuk maakt op het landschap zal niet of slechts onder voorwaarden voor wat betreft de inpassing in het landschap worden toegestaan. Er mag geen negatieve invloed op de kenmerken en waarden van de Ecologische Hoofdstructuur plaatsvinden. Het gebruik moet qua aard en schaal passen bij de specifieke kwaliteiten en de schaal van de omgeving, waarbij terughoudend om zal worden gegaan met reclame-uitingen en naar de aard daarmee gelijk te stellen uitingen;
 • het ander gebruik dient plaats te vinden binnen de bestaande oppervlakte aan gebouwen, die aanwezig is op het moment dat de wijziging wordt toegepast.
 • de vestiging mag geen onevenredige afbreuk doen aan de milieusituatie en ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de directe omgeving;
 • het parkeren ten behoeve van het ander gebruik dient binnen het bouwperceel op het eigen terrein plaats te vinden;
 • er mag geen opslag van goederen, behorende bij het andere gebruik, buiten de gebouwen plaatsvinden.

Specifieke voorwaarden

 • a. Een groepsaccommodatie. Voorwaarden:
  • 1. Een tijdelijke huisvesting voor groepen toeristen of seizoensarbeiders van maximaal vijftig personen met daarbij passende keuken, eetgelegenheid en aantal slaapplaatsen (in de vorm van slaapzalen).
  • 2. Er wordt gestreefd naar een locatie nabij recreatieve en andere toeristische voorzieningen en recreatieve infrastructuur.
  • 3. In bestaande bebouwing op het bouwperceel, geen bebouwing erbuiten.
  • 4. Let op een verkeersaantrekkende werking.
 • b. Bed and breakfast. Voorwaarden:
  • 1. Het bieden van logies voor een kort verblijf van één à twee weken, voor een beperkt aantal personen.
  • 2. Maximaal vijf kamers met een maximum van 10 personen binnen de bestaande gebouwen.
  • 3. De activiteit kan een aanvulling zijn op andere recreatieve voorzieningen. Daarnaast zou kunnen worden aangesloten op bestaande (winkel)voorzieningen. Een redelijke bereikbaarheid is wenselijk.
  • 4. Let op mogelijke hinder vanuit de omgeving (geur, e.d.).
 • c. Een theeschenkerij. Voorwaarden:
  • 1. Maximale bedrijfsvloeroppervlakte van 100 m², er mogen geen buitenterrassen worden aangelegd.
  • 2. Binnen bestaande bebouwing.
  • 3. Er kan geen verkeersaantrekkende werking van uitgaan.
  • 4. Het kan een aanvulling zijn op andere recreatieve voorzieningen. Voor de activiteit is de aanloop van belang, om welke reden een redelijke bereikbaarheid wenselijk is.