direct naar inhoud van REGELS
Plan: Randmeerzone - Rustgebied Mheenlanden (8060.01)
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.806001-VA01

REGELS

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

het wijzigingsplan Randmeerzone - Rustgebied Mheenlanden (8060.01) van de gemeente Dronten.

1.2 wijzigingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0303.806001-VA01 met de bijbehorende regels.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Aanvulling regels

Artikel 27 (Water - Meren) van het bestemmingsplan Randmeerzone wordt als volgt gewijzigd

  • in artikel 27.1 (Bestemmingsomschrijving) wordt ingevoegd:
    g1. een rustgebied voor watervogels, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - vogelrustgebied';
  • aan artikel 27.2.2 sub c wordt toegevoegd:
    3. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - vogelrustgebied' de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 3,00 m bedragen;

  • aan artikel 27.4 (Specifieke gebruiksregels) wordt toegevoegd:
    e. dagrecreatie ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - vogelrustgebied' in de periode van 1 september tot 1 april, waarbij geldt dat dagrecreatie in de vorm van schaatsen en daarmee vergelijkbare activiteiten in deze periode wel is toegestaan;

  • artikel 27.6 (Wijzigingsbevoegdheid) vervalt geheel.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het Wijzigingsplan Randmeerzone - Rustgebied Mheenlanden (8060.01).

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Dronten bij besluit van ...