direct naar inhoud van Artikel 8 Algemene gebruiksregels
Plan: De Graafschap (4040)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.BP4040-0ONH

Artikel 8 Algemene gebruiksregels

 • 1. Onder verboden gebruik in verband met alle bestemmingen wordt in ieder geval verstaan een gebruik voor een seksinrichting.

 • 2. Tot een gebruik, strijdig met de bestemming 'Woongebied - uit te werken' (artikel 6), wordt in ieder geval gerekend:
  • a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijfsdoeleinden anders dan ten behoeve van een aan huis verbonden beroep, dan wel anders dan ten behoeve van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, voorzover deze op grond van het bepaalde in artikel 6 lid 1, onder b zijn toegestaan;
  • b. het gebruik van gedeelten van de woning voor het uitoefenen van aan huis verbonden beroepen, indien:
   • de hieruit voortvloeiende activiteiten vergunningplichtig zijn in het kader van de milieuwetgeving;
   • het beroep niet wordt uitgeoefend door de bewoner van de woning;
   • de maximum oppervlakte meer bedraagt dan 40% van het vloeroppervlak van de woning;
   • de maximum bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 60 m²;
   • de maximum bedrijfsvloeroppervlakte ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van woongebied - boerderijkavel' meer bedraagt dan 100 m²;
   • parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
   • horeca en/of detailhandel plaatsvinden.