Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Wijzigingsplan Woongebieden Dronten (D1000)
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0303.D10001-VA01

Toelichting

1 Inleiding
1.1 Aanleiding
De Gemeente Dronten heeft in het uitvoeringsprogramma het controleren van de huisvesting van studenten en arbeidsmigranten als prioriteit opgenomen. Hierbij worden de adressen, zoals deze in de lijst van Bijlage I van het bestemmingsplan ‘Woongebieden Dronten (D1000)’ staan benoemd, gecontroleerd. Hierbij is specifiek gecontroleerd op de voorschriften vanuit het Bouwbesluit 2012 en of het gebruik in overeenstemming is met de verleende vergunning. Tijdens dit onderzoek is geconstateerd dat voor vier adressen geldt dat deze niet meer bewoond worden door studenten en/of arbeidsmigranten. Dit zijn reguliere woningen geworden en moeten daarom verwijderd worden uit de lijst zoals deze in Bijlage I van het bestemmingsplan ‘Woongebieden Dronten (D1000)’ is opgenomen.
 
Dit wijzigingsplan ziet toe op het verwijderen van vier adressen van de lijst van bijlage 1 van het bestemmingsplan. Om de adressen van de lijst te verwijderen, is een wijzigingsprocedure ex artikel 3.6. lid 1 onder a Wro benodigd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van artikel 34.4 van het vigerende bestemmingsplan.
2 planbeschrijving
2.1 beoogde ontwikkeling
Ter plaatse van de kernen van de gemeente Dronten geldt het bestemmingsplan 'Woongebieden Dronten (D1000)'. Bijlage 1 van de regels van het vigerende bestemmingsplan betreft een lijst met adressen. Bij deze adressen is aangegeven of er studenten of arbeidsmigranten gevestigd zijn en de maximale hoeveelheid aan bewoners. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat bij vier adressen op de lijst zich geen arbeidsmigranten of studenten bevinden. 
 
Met behulp van de wijzigingsbevoegdheid opgenomen in artikel 34.4 van het vigerende bestemmingsplan is het mogelijk deze adressen van de lijst af te halen. De beoogde adressen worden dan gezien als reguliere woningen. De huisvesting van arbeidsmigranten of studenten wordt daarmee uitgesloten.
 
Onderstaande tabel toont de vier adressen die verwijdert dienen te worden.
 
Straatnaam
Huisnummer
Woonplaats
Soort_bewoners
Max_bewoners
Kamperfoelielaan
32
Swifterbant
Arbeidsmigranten
3
Thomsonstraat
48
Dronten
Arbeidsmigranten
4
Escudo
49
Dronten
Studenten
4
Albertijn
33
Dronten
Studenten
4
Langstraat65DrontenStudenten3
Hondsrug28DrontenStudenten4
Marsweg8DrontenStudenten6
 
De eigenaren van de woningen genoemd in de bovenstaande tabel hebben ingestemd met het verwijderen van deze aanduiding van hun adres uit de lijst van Bijlage I van het bestemmingsplan, door schriftelijk kenbaar te maken dat zij niet de intentie hebben om studenten of arbeidsmigranten te huisvesten op hun adres. Voor wat de Kamperfoelielaan 32 betreft hebben de bewoners op 4 oktober 2021 een brief ontvangen met daarin de vraag om schriftelijk aan de gemeente te bevestigen dat zij niet de intentie hebben om de woning beschikbaar te stellen voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Hier hebben zij toen niet op gereageerd. Als reactie hierop is er op 12 november een nieuwe brief verstuurd met daarin de mededeling dat de Gemeente Dronten op basis van het controlebezoek van 22 september 2021 vaststelt dat het gebruik van de woning voor het huisvesten van arbeidsmigranten is beëindigd. Om deze reden wordt dit ook dit adres meegenomen in dit wijzigingsplan.
 
Met de wijzigingsplan is een nieuwe lijst opgenomen. Door de vier bovengenoemde adressen is een streep getrokken. In de verbeelding van dit bestemmingsplan is het gehele plangebied opgenomen van de gemeente.
3 Uitvoerbaarheid
3.1 Economische uitvoerbaarheid
Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient, op grond van artikel 3.1.6 lid 1, sub f van het Bro, onderzoek plaats te vinden naar de (economische) uitvoerbaarheid van het plan. In principe dient bij vaststelling van een ruimtelijk besluit tevens een exploitatieplan vastgesteld te worden om verhaal van plankosten zeker te stellen. Op basis van 'afdeling 6.4 grondexploitatie', artikel 6.12, lid 2 van de Wro kan de gemeenteraad bij het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan echter besluiten geen exploitatieplan vast te stellen indien:
  • het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen gronden anderszins verzekerd is;
  • het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, 4°, onderscheidenlijk 5°, niet noodzakelijk is;
  • het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is.
Planspecifiek
Onderhavige ontwikkeling wordt uitgevoerd door de gemeente. De financiële verantwoordelijkheid voor het project en het daarbij horende risico wordt volledig gedragen door de gemeente. De economische uitvoerbaarheid van het plan is derhalve verzekerd.
3.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
 
3.2.1 Algemeen
Bij de voorbereiding van een (voor)ontwerp wijzigingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 lid 1 Wro sub c overleg te worden gevoerd als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro. Op basis van het eerste lid van dit artikel wordt overleg gevoerd met waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. Voor wat kleinere plannen kan, in overleg, afgezien worden van dit overleg.
 
Een ontwerp wijzigingsplan dient conform afdeling 3.4 Awb gedurende 6 weken ter inzage gelegd worden. Hierbij is er de mogelijkheid voor een ieder om zienswijzen in te dienen op het plan. Na vaststelling door het college wordt het vaststellingsbesluit bekend gemaakt. Het wijzigingsplan ligt na bekendmaking 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn is er de mogelijkheid beroep in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het wijzigingsplan treedt vervolgens de dag na afloop van de ter visielegging in werking als er geen beroep is ingesteld. Is er wel beroep ingesteld dan treedt het wijzigingsplan ook in werking, tenzij naast het indienen van een beroepschrift ook om een voorlopige voorziening is gevraagd. De schorsing van de inwerkingtreding eindigt indien de voorlopige voorziening wordt afgewezen. De procedure eindigt met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 
3.2.2 Vooroverleg
In deze paragraaf of in een separate bijlage worden te zijner tijd de resultaten van het wettelijk vooroverleg opgenomen.
 
3.2.3 Zienswijzen
In deze paragraaf of in een separate bijlage worden te zijner tijd de eventuele zienswijzen op het ontwerp wijzigingsplan samengevat en van een gemeentelijke reactie voorzien.