Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Swifterbant - Rivierduinweg 8 (D40006)
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0303.D40006-VA01

Regels

1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen
1.1 Plan
het wijzigingsplan 'Swifterbant - Rivierduinweg 8 (D40006)' met identificatienummer NL.IMRO.0303.D40006-VA01 van de Gemeente Dronten.
 
1.2 Begrippen
De begrippen, voor zover relevant voor dit wijzigingsplan, van het bestemmingsplan 'Buitengebied Dronten (D4000)', vastgesteld op 5 oktober 2016 met identificatienummer NL.IMRO.0303.D4000-VA02, zijn overeenkomstig van toepassing.
 
Artikel 2 Toepassingsbereik
De relevante regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied Dronten (D4000)', zoals vastgesteld op 5 oktober 2016, zijn overeenkomstig van toepassing in dit wijzigingsplan, met dien verstande dat de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied Dronten (D4000)' worden gewijzigd zoals aangegeven in artikel 3 en 4 van deze regels.

2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Wijziging van de regels van artikel 3 'Agrarisch'
In artikel 3 'Agrarisch' worden de regels in artikel 3.5 ondergebracht in het nieuwe artikel 3.5.1 (Strijdig gebruik) en wordt het volgende artikel 3.5.2 (Voorwaardelijke verplichting) toegevoegd:
 
3.5.2 Voorwaardelijke verplichting
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het in gebruik nemen van gebouwen en bouwwerken zonder de aanleg, binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, en instandhouding van een erfsingel direct aangrenzend aan de bouwperceelsgrens, die voldoet aan het beplantingsplan zoals opgenomen in bijlage 1 Landschappelijke inpassing.
 
Artikel 4 Wijziging van de regels van artikel 22 'Waarde - Archeologie 2'
  1. In artikel 22 'Waarde - Archeologie 2' wordt onder 22.2.4 (Uitzondering) het volgende lid c toegevoegd:
    1. 2,00 m beneden het maaiveld, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - archeologie dieptecriterium 2 m'.
  2. In artikel 22 'Waarde - Archeologie 2' wordt onder 22.3.2, lid d, sub 2 de volgende regel toegevoegd:
    • waarbij ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - archeologie dieptecriterium 2 m' niet dieper wordt gegaan dan 2,00 m beneden het maaiveld.

3 Overgangs- en slotregels

Artikel 5 Slotregels
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het wijzigingsplan Swifterbant - Rivierduinweg 8 (D40006) van de Gemeente Dronten.