direct naar inhoud van Regels
Plan: Biddinghuizen - Harderringweg 6 (D40013)
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.D40013-ON01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

Het wijzigingsplan Biddinghuizen - Harderringweg 6 (D40013) met identificatienummer NL.IMRO.0303.D40013-ON01 van de gemeente Dronten.

1.2 wijzigingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

De begrippen, zoals opgenomen in artikel 1 van het bestemmingsplan "Buitengebied (D4000)" met identificatienummer NL.IMRO.0303.D4000-VA02, zoals dat is vastgesteld op 5 oktober 2016, blijven onverkort van toepassing.

Artikel 2 Wijze van meten

De wijze van meten, zoals opgenomen in artikel 2 van het bestemmingsplan "Buitengebied (D4000)" met identificatienummer NL.IMRO.0303.D4000-VA02, zoals dat is vastgesteld op 5 oktober 2016, blijft onverkort van toepassing.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch

De bestemming 'Agrarisch', zoals opgenomen in artikel 3 van het bestemmingsplan "Buitengebied (D4000)" met identificatienummer NL.IMRO.0303.D4000-VA02, zoals dat is vastgesteld op 5 oktober 2016, blijft onverkort van toepassing.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 4 Algemene aanduidingsregels (Artikel 29)

4.1 geluidzone - weg (lid 29.3)

De gebiedsaanduiding 'geluidzone - weg', zoals opgenomen in artikel 29 lid 29.3 van het bestemmingsplan "Buitengebied (D4000)" met identificatienummer NL.IMRO.0303.D4000-VA02, zoals dat is vastgesteld op 5 oktober 2016, blijft onverkort van toepassing.

4.2 luchtvaartverkeerzone (lid 29.4)

De gebiedsaanduiding 'luchtvaartverkeerzone', zoals opgenomen in artikel 29 lid 29.4 van het bestemmingsplan "Buitengebied (D4000)" met identificatienummer NL.IMRO.0303.D4000-VA02, zoals dat is vastgesteld op 5 oktober 2016, blijft onverkort van toepassing.

4.3 vrijwaringszone - radar (lid 29.8)

De gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - radar', zoals opgenomen in artikel 29 lid 29.8 van het bestemmingsplan "Buitengebied (D4000)" met identificatienummer NL.IMRO.0303.D4000-VA02, zoals dat is vastgesteld op 5 oktober 2016, blijft onverkort van toepassing.

Voor het overige blijven de algemene regels, zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van het bestemmingsplan "Buitengebied (D4000)" met identificatienummer NL.IMRO.0303.D4000-VA02, zoals dat is vastgesteld op 5 oktober 2016, onverkort van toepassing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 5 Overgangsrecht

5.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het wijzigingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het tenietgaan als ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sub a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het sub met maximaal 10 %.
 • c. sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
5.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sub a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met het plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. indien het gebruik, bedoeld in sub a, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het

wijzigingsplan  Biddinghuizen - Harderringweg 6 (D40013)

van de gemeente Dronten .

Behorende bij het besluit van ..............