Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Biddinghuizen, Professor Zuurlaan 17
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0303.D40014-ON01
1 Inleidende regels
 
Artikel 1 Begrippen
 
In deze regels wordt verstaan onder:
 
1.1 wijzigingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0303.D40014-ON met bijbehorende regels en bijlagen
 
1.2 verbeelding
de plankaart met daarop aangegeven het plangebied en de bestemmingen, met het nummer NL.IMRO.0303.D40014-ON van het wijzigingsplan "Biddinghuizen, Professor Zuurlaan 17" van de gemeente Dronten;
 
2 Bestemmingsregels
 
Artikel 2 Van toepassing verklaring
 
Ter plaatse van de bestemming 'Agrarisch' gelden de volgende aanvullende regels:
 
Voorwaardelijke verplichting:
 
 1. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het in gebruik nemen van gebouwen en bouwwerken zonder de aanleg, binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, en instandhouding van de beplanting die voldoet aan het erfinrichtingsplan, zoals opgenomen in bijlage 1 van deze regels.
 
De verbeelding behorende bij het bestemmingsplan "Buitengebied Dronten (D4000)" van gemeente Dronten met identificatienummer NL.IMRO.0303.D4000-VA02 voor het perceel Professor Zuurlaan 17, Biddinghuizen is als volgt gewijzigd:
 
 • Het bouwvlak is vergroot. Een en ander is aangegeven op de bij dit plan behorende verbeelding met nummer NL.IMRO.0303.D40014-ON.
 • De bestemming is gewijzigd van 'Bedrijf - Agrarisch hulp- en nevenbedrijf' naar de bestemming 'Agrarisch'. Een en ander is aangegeven op de bij dit plan behorende verbeelding met nummer NL.IMRO.0303.D40014-ON.
 • Ter plaatse van de locatie is de aanduiding: ‘Agrarisch – bedrijfskavel’ toegevoegd. Een en ander is aangegeven op de bij dit plan behorende verbeelding met nummer NL.IMRO.0303.D40014-ON.
Voor het overige blijven de regels behorende bij het bestemmingsplan "Buitengebied Dronten (D4000)" van gemeente Dronten met identificatienummer NL.IMRO.0303.D4000-VA02, voor zover relevant, onverkort van toepassing.
 
3 Overgangs- en slotregels
 
Artikel 3 Overgangsrecht
  
3.1 Overgangsrecht bouwwerken
 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan;
 2. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig afwijken van het bepaalde onder a voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%;
 3. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
 
3.2 Overgangsrecht gebruik
 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
 3. Indien het gebruik, bedoeld onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
 4. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
 
Artikel 4 Slotregel
 
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het wijzigingsplan Biddinghuizen – Professor Zuurlaan 17 (NL.IMRO.0303.D40014-ON) van de gemeente Dronten.
Behorende bij het besluit van ……..