direct naar inhoud van REGELS
Plan: Dronten - Heuvelpark (2015)
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.2015-0ONH

REGELS

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het bestemmingsplan Dronten - Heuvelpark (2015) met identificatienummer NL.IMRO.0303.2015-0ONH van de gemeente Dronten;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrische bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlage;

1.3 aan-huis-verbonden beroep:

het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch, of een daarmee naar de aard gelijk te stellen gebied, dan wel het uitoefenen van een beroep op medisch, paramedisch of therapeutisch gebied, dat wordt uitgeoefend in of bij een woning, waarbij de woning in hoofdzaak haar woonfunctie behoudt, en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.4 aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.5 aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6 bebouwing:

één of meer gebouwen, bijbehorende bouwwerken, overkappingen en/of andere bouwwerken;

1.7 bebouwingspercentage:

een in het plan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een terrein aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd;

1.8 bedrijf:

een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren en/of verhandelen van goederen dan wel op het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij eventueel productiegebonden detailhandel plaatsvindt;

1.9 bedrijfsvloeroppervlakte:

de totale netto vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie die wordt gebruikt voor een bedrijf, een aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke;

1.10 beperkt kwetsbaar object:

een object waar ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een richtwaarde voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden;

1.11 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.12 bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.13 bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd met de aarde verbonden bouwwerk met een dak;

1.14 bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk;

1.15 bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.16 bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

1.17 bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;

1.18 bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.19 bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

1.20 commerciële dienstverlening

een publieksaantrekkend ambachtelijk c.q. dienstverlenend bedrijf dat zijn goederen en diensten rechtstreeks levert aan de consument, zoals een goudsmid, schoenmaker, kapper en dergelijke, met dien verstande dat de detailhandelsfunctie ondergeschikt dient te zijn;

1.21 detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop), verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.22 dienstverlening:

het aanbieden, verkopen en/of leveren van commerciële en/of maatschappelijke diensten aan personen, zoals reisbureaus, kapsalons, wasserettes en instellingen inzake welzijn en gezondheidszorg;

1.23 erf:

de oppervlakte van het bouwperceel uitgezonderd de oppervlakte van het hoofdgebouw en van de gronden met de bestemming “Tuin”;

1.24 erotisch getinte vermaaksfunctie:

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomatenhal;

1.25 gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.26 hoofdgebouw:

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

1.27 horecabedrijf en/of instelling:

een bedrijf waar bedrijfsmatig dranken en etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, één en ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;

1.28 kampeermiddel:

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander daarmee vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

1.29 nutsvoorzieningen:

voorzieningen ten behoeve van het openbaar nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen en apparatuur voor telecommunicatie;

1.30 ondergeschikte horeca:

horeca die ondergeschikt en gerelateerd is aan de bestemming en tot doel heeft het verstrekken van kleine etenswaren en dranken. Tot ondergeschikte horeca worden mede gerekend mobiele horecastands, drankautomaten, en dergelijke;

1.31 overig bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

1.32 overkapping:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden dan wel met ten hoogste één wand;

1.33 pand:

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is;

1.34 peil:
 • a. voor een bouwwerk op een perceel waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een weg grenst:
  • 1. de hoogte van die weg ter bouwhoogte van de hoofdingang;
 • b. in andere gevallen:
  • 1. de gemiddelde hoogte van het afgewerkte terrein;
1.35 productiegebonden detailhandel:

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie;

1.36 risicovolle inrichting:

een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde, een richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;

1.37 seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte, waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden;

1.38 woongebouw:

een gebouw, dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden;

1.39 woonschip:

een zich in het water bevindend, hoofdzakelijk niet voor varen bedoeld object.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.2 inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.3 bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.4 oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het object.

Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3 Cultuur en ontspanning

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van een:
  • 1. kinderboerderij;
  • 2. minigolfbaan;
  • 3. ondergeschikte horecavoorziening;
  • 4. kinderopvang;
  • 5. naschoolse opvang;
  • 6. dagbestedingsactiviteiten;
  • 7. educatieve doeleinden, niet zijnde een school;
  • 8. museum en/of expositieruimte;
  • 9. vergaderruimte;
 • b. evenementen, met een maximum van 12 evenementen per jaar;
 • c. ontsluitingsweg en (fiets)paden;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. parkeervoorzieningen voor invalide parkeren en kort parkeren voor laden en lossen;
 • e. waterlopen en waterpartijen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. erven en terreinen;
 • h. speelvoorzieningen;
 • i. voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling;
 • j. nutsvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

 • k. kunstobjecten;
 • l. mestbak;
 • m. overige bouwwerken.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. er zal uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bebouwingspercentage van het bouwvlak zal ten hoogste het ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven percentage bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een overkapping zal ten hoogste 2,50 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte bedragen.
3.2.2 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels;

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
3.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de verkeersveiligheid;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
3.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de gronden voor meer dan 5 parkeerplaatsen.

Artikel 4 Gemengd - 1

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van:
  • 1. in de eerste bouwlaag:
   • commerciële dienstverlening;
   • kantoren;
   • kleinschalige bedrijven als genoemd in Bijlage 1,
  • 2. wonen in de tweede bouwlaag en hoger en in samenhang daarmee voor de uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen;
 • b. wegen en paden;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. groenvoorzieningen;
 • d. ondergronds parkeren;
 • e. waterlopen en waterpartijen;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling;
 • i. nutsvoorzieningen;
 • j. erven en terreinen;

met de daarbijbehorende:

 • k. kunstobjecten;
 • l. overige bouwwerken.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. er zal uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het aantal gebouwen per bouwvlak zal ten hoogste 1 bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een overkapping zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte bedragen;
 • e. er mogen geen bijbehorende bouwwerken worden gebouwd;
 • f. de bouwdiepte ten behoeve van een ondergrondse parkeergarage zal ten hoogste 5 m bedragen.
4.2.2 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels;

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel ten hoogste 1,00 m zal bedragen;
 • b. de bouwhoogte van lichtmasten zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van reclame- en vlaggenmasten en kunstobjecten zal ten hoogste 7,00 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken zal ten hoogste 2,00 m bedragen.
4.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de verkeersveiligheid;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
4.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven die niet zijn genoemd in Bijlage 1;
 • b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel.
 • c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van wonen in combinatie met bedrijfsdoeleinden anders dan een aan-huis-verbonden beroep;
 • d. het gebruik van gedeelten van de woning voor het uitoefenen van aan-huis-verbonden beroepen, indien:
  • 1. de hieruit voortvloeiende activiteiten meldingplichtig of vergunningplichtig zijn in het kader van de Wet milieubeheer respectievelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ;
  • 2. het beroep niet wordt uitgeoefend door de bewoner van de woning;
  • 3. de maximum vloeroppervlakte meer bedraagt dan 40% van het vloeroppervlak van de woning;
  • 4. de maximum bedrijfsvloeroppervlakte meer dan 60 m² bedraagt;
  • 5. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
  • 6. horeca en detailhandel plaatsvinden.
4.5 Afwijken van de gebruiksregels
4.5.1 Afwijking

Er kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in:

 • a. lid 4.4 sub c voor het bij het wonen uitoefenen van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten als genoemd in Bijlage 1, of die naar aard en invloed op de omgeving hiermee vergelijkbaar zijn, mits:
  • 1. de hieruit voortvloeiende activiteiten niet meldingplichtig of vergunningplichtig zijn in het kader van de Wet milieubeheer respectievelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ;
  • 2. de oppervlakte ten hoogste 40% bedraagt van het vloeroppervlak van de woning, met een maximum van 60 m²;
  • 3. de activiteit uitgeoefend wordt door, in ieder geval, de bewoner van de woning;
  • 4. parkeren op eigen erf plaatsvindt; indien dit niet mogelijk is mag de parkeerdruk in de naaste omgeving als gevolg van de voorgenomen activiteit niet onevenredig toenemen;
  • 5. geen horeca en detailhandel plaatsvinden.
4.5.2 Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

 • a. de woonsituatie;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de sociale veiligheid;
 • d. de milieusituatie;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.

Artikel 5 Gemengd - 2

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van:
  • 1. in de eerste bouwlaag:
   • commerciële dienstverlening;
   • sociaal medische doeleinden;
   • kleinschalige bedrijven als genoemd in Bijlage 1,
 • b. wonen in de tweede bouwlaag en hoger en in samenhang daarmee voor de uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen;
 • c. wegen en paden;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. groenvoorzieningen;
 • e. ondergronds parkeren;
 • f. waterlopen en waterpartijen;
 • g. parkeervoorzieningen;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. erven en terreinen;

met de daarbijbehorende:

 • j. kunstobjecten;
 • k. overige bouwwerken.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. er zal uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bebouwingspercentage van het bouwvlak zal ten hoogste 100 % bedragen, met uitzondering ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' in welk geval het bebouwingspercentage van het bouwvlak ten hoogste het in de aanduiding aangegeven percentage zal bedragen;
 • c. het aantal gebouwen per bouwvlak zal ten hoogste 2 bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een overkapping zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
 • e. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte bedragen;
 • f. er mogen geen bijbehorende bouwwerken worden gebouwd;
 • g. de bouwdiepte ten behoeve van een ondergrondse parkeergarage zal ten hoogste 5 m bedragen.
5.2.2 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels;

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel ten hoogste 1,00 m zal bedragen;
 • b. de bouwhoogte van lichtmasten zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van reclame- en vlaggenmasten en kunstobjecten zal ten hoogste 7,00 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken zal ten hoogste 2,00 m bedragen.
5.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de verkeersveiligheid;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
5.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven die niet zijn genoemd in Bijlage 1;
 • b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel;
 • c. het gebruik van de gronden en bouwwerken, voor zover niet wordt voldaan aan de minimale parkeernormen voor de in de bestemming toegelaten functies, zoals die zijn genoemd in het CROW;
 • d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van wonen in combinatie met bedrijfsdoeleinden anders dan een aan-huis-verbonden beroep;
 • e. het gebruik van gedeelten van de woning voor het uitoefenen van aan-huis-verbonden beroepen, indien:
  • 1. de hieruit voortvloeiende activiteiten meldingplichtig of vergunningplichtig zijn in het kader van de Wet milieubeheer respectievelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ;
  • 2. het beroep niet wordt uitgeoefend door de bewoner van de woning;
  • 3. de maximum vloeroppervlakte meer bedraagt dan 40% van het vloeroppervlak van de woning;
  • 4. de maximum bedrijfsvloeroppervlakte meer dan 60 m² bedraagt;
  • 5. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
  • 6. horeca en detailhandel plaatsvinden.
5.5 Afwijken van de gebruiksregels
5.5.1 Afwijking

Er kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in:

 • a. lid 5.4 sub c voor het bij het wonen uitoefenen van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten als genoemd in Bijlage 1, of die naar aard en invloed op de omgeving hiermee vergelijkbaar zijn, mits:
  • 1. de hieruit voortvloeiende activiteiten niet meldingplichtig of vergunningplichtig zijn in het kader van de Wet milieubeheer respectievelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ;
  • 2. de oppervlakte ten hoogste 40% bedraagt van het vloeroppervlak van de woning, met een maximum van 60 m²;
  • 3. de activiteit uitgeoefend wordt door, in ieder geval, de bewoner van de woning;
  • 4. parkeren op eigen erf plaatsvindt; indien dit niet mogelijk is mag de parkeerdruk in de naaste omgeving als gevolg van de voorgenomen activiteit niet onevenredig toenemen;
  • 5. geen horeca en detailhandel plaatsvinden.
5.5.2 Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

 • a. de woonsituatie;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de sociale veiligheid;
 • d. de milieusituatie;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.

Artikel 6 Groen

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. speelvoorzieningen;
 • c. ontsluitingswegen, voorzover ten dienste van de bestemming 'Wonen - Woongebouw'
 • d. paden;

met daaraan ondergeschikt:

 • e. waterlopen en waterpartijen;
 • f. voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling;

met de daarbijbehorende:

 • g. kunstobjecten;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. overige bouwwerken.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

6.2.2 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van kunstobjecten en speelvoorzieningen zal ten hoogste 6,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken zal ten hoogste 3,00 m bedragen.
6.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de verkeersveiligheid;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.

Artikel 7 Maatschappelijk

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van maatschappelijke (overheids)voorzieningen op het gebied van:
  • 1. welzijn;
  • 2. volksgezondheid;
  • 3. cultuur;
  • 4. religie;
  • 5. sport;
  • 6. onderwijs;
  • 7. (dag)opvang;

en daarmee gelijk te stellen sectoren;

 • b. wegen en paden;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. waterlopen en waterpartijen;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. erven en terreinen;

met de daarbijbehorende:

 • g. kunstobjecten;
 • h. overige bouwwerken.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. er zal uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van een overkapping zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte bedragen.
7.2.2 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van palen en masten zal ten hoogste 6,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
7.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de milieusituatie;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.

Artikel 8 Verkeer

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het doorgaande verkeer;

en daaraan ondergeschikt:

 • b. groenvoorzieningen;
 • c. paden;
 • d. waterlopen en waterpartijen;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. een busstation;

met de daarbijbehorende:

 • g. overige bouwwerken, waaronder kunstobjecten.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

8.2.2 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken geldt de volgende regel:

 • de bouwhoogte van overige bouwwerken, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 6,00 m bedragen.
8.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de verkeersveiligheid;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.

Artikel 9 Verkeer - Verblijf 1

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijf 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen met een functie voor verkeer en verblijf;
 • b. paden;
 • c. parkeervoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. groenvoorzieningen;
 • e. waterlopen en waterpartijen;
 • f. voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. voorzieningen ten behoeve van het openbaar vervoer;

met de daarbijbehorende:

 • j. kunstobjecten;
 • k. overige bouwwerken.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

9.2.2 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken geldt de volgende regel:

 • de bouwhoogte van overige bouwwerken anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 6,00 m bedragen.
9.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de verkeersveiligheid;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.

Artikel 10 Water

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterlopen en waterpartijen;
 • b. oevers en wallen;
 • c. bermen en beplanting;
 • d. wegen en paden;

en daaraan ondergeschikt:

 • e. groenvoorzieningen;
 • f. nutsvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

 • g. overige bouwwerken, waaronder bruggen, duikers en/of dammen.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

10.2.2 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de doorvaarhoogte van bruggen zal ten minste 0,50 m bedragen, gemeten ten opzichte vanaf het gemiddelde waterpeil;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken zal ten hoogste 3,00 m bedragen, gemeten ten opzichte vanaf het waterpeil.
10.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de waterhuishouding;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
10.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • het gebruik van de gronden als ligplaats voor woonschepen.

Artikel 11 Wonen - Woongebouw

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Woongebouw' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen en in samenhang daarmee voor de uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen;
 • b. wegen en paden;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. groenvoorzieningen;
 • d. (ondergrondse) parkeervoorzieningen;
 • e. speelvoorzieningen;
 • f. voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. erven en terreinen;

met de daarbijbehorende:

 • i. kunstobjecten;
 • j. overige bouwwerken.
11.2 Bouwregels
11.2.1 Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. er zal uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bebouwingspercentage van het bouwvlak zal ten hoogste 100 % bedragen, met uitzondering ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' in welk geval het bebouwingspercentage van het bouwvlak ten hoogste het in de aanduiding aangegeven percentage zal bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een overkapping zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding “maximum bouwhoogte (m)” aangegeven bouwhoogte bedragen;
 • e. het aantal gebouwen per bouwvlak zal ten hoogste 1 bedragen, met uitzondering ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal gebouwen' in welk geval het aantal gebouwen ten hoogste het in de aanduiding aangegeven aantal zal bedragen;
 • f. er mogen geen bijbehorende bouwwerken worden gebouwd;
 • g. de bouwdiepte ten behoeve van een ondergrondse parkeergarage zal ten hoogste 5 m bedragen.
11.2.2 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel ten hoogste 1,00 m zal bedragen;
 • b. de bouwhoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 7,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
11.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een goede woonsituatie;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
11.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel;
 • b. het gebruik van de gronden en bouwwerken, voor zover niet wordt voldaan aan de minimale parkeernorm van 1,8 parkeerplaats per woning;
 • c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van wonen in combinatie met bedrijfsdoeleinden anders dan een aan-huis-verbonden beroep;
 • d. het gebruik van gedeelten van de woning voor het uitoefenen van aan-huis-verbonden beroepen, indien:
  • 1. de hieruit voortvloeiende activiteiten meldingplichtig of vergunningplichtig zijn in het kader van de Wet milieubeheer respectievelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ;
  • 2. het beroep niet wordt uitgeoefend door de bewoner van de woning;
  • 3. de maximum vloeroppervlakte meer bedraagt dan 40% van het vloeroppervlak van de woning;
  • 4. de maximum bedrijfsvloeroppervlakte meer dan 60 m² bedraagt;
  • 5. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
  • 6. horeca en detailhandel plaatsvinden.

Artikel 12 Waarde - Cultuurhistorie

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • a. het behoud van de cultuurhistorische waarden van de weg;

met de daarbijbehorende:

 • b. overige bouwwerken.
12.2 Bouwregels
12.2.1 Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen, ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere voorkomende bestemming(en), geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

12.2.2 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. op of in deze gronden mogen, ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere voorkomende bestemming(en), geen overige bouwwerken, anders dan ten behoeve van deze bestemming worden gebouwd. Deze regeling is niet van toepassing op bestaande andere bouwwerken;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken ten behoeve van deze bestemming, zal ten hoogste 6,00 m bedragen.
12.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. de cultuurhistorische waarden;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
12.4 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische waarden kan met omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 12.2 in die zin dat de in de basisbestemming genoemde gebouwen en overige bouwwerken mogen worden gebouwd,

12.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
12.5.1 Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning vereist:

 • a. het planten van bomen en houtgewas;
 • a. het kappen van bomen en houtgewas;
 • b. het afgraven of ophogen van gronden.
12.5.2 Uitzonderingen

Het in lid 12.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
12.5.3 Toetsingscriteria

De in lid 12.5.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien de cultuurhistorische waarden niet onevenredig worden geschaad.

Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS

Artikel 13 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 14 Algemene bouwregels

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of bestemmingsvlakken, worden ondergeschikte bouwdelen als liftschachten, plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- c.q. bestemmingsgrens met niet meer dan 1,50 m wordt overschreden.

Artikel 15 Algemene gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden voor de opslag van aan het oorspronkelijk verkeer onttrokken voer-, vaar- en/of vliegtuigen, anders dan in het kader van de bedrijfsvoering;
 • b. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond, bodemspecie en puin en voor het storten van vuil, anders dan in het kader van de bedrijfsvoering;
 • c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
 • d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.

Artikel 16 Algemene aanduidingsregels

16.1 veiligheidszone - lpg
16.1.1 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere ter plaatse voorkomende bestemmingen mogen op of in deze gronden geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten worden gebouwd.

16.1.2 Afwijken van de bouwregels

Met omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • het bepaalde in lid 16.1.1 in die zin dat beperkt kwetsbare objecten worden gebouwd, mits:
  • 1. hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van personen.
16.1.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze gebiedsaanduiding, wordt in ieder geval gerekend:

 • het gebruik van de gronden en bouwwerken als kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object.
16.1.4 Afwijken van de gebruiksregels

Met omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • het bepaalde in lid 16.1.3 in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt als beperkt kwetsbare object, mits:
  • 1. hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van personen.
16.1.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

 • a. de aanduiding veiligheidszone - lpg' wordt verwijderd, mits:
  • 1. de betreffende risicovolle inrichting ter plaatse is beëindigd;

de aanduiding veiligheidszone - lpg' voor een risicovolle inrichting wordt gewijzigd (verkleind), mits:

  • 1. voor de risicovolle inrichting een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is verleend of gewijzigd;
  • 2. de ligging van de zone is afgestemd op de met deze vergunning corresponderende veiligheidsafstand ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
  • 3. zich binnen de gewijzigde zone geen kwetsbare objecten of beperkt kwetsbare objecten bevinden.

Artikel 17 Algemene afwijkingsregels

17.1 Afwijking

Er kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van de regels van het plan voor:

 • a. het overschrijden van de bestemmingsregels inzake goothoogte, bouwhoogte en oppervlakte van gebouwen, met niet meer dan 10%;
 • b. het overschrijden van de bestemmingsregels inzake de bouwhoogte van overige bouwwerken met niet meer dan 20%;
 • c. geringe afwijkingen van het beloop van een weg, groenstroken of begrenzing van bestemmingen, indien bij definitieve uitmeting en verkaveling blijkt dat deze geringe afwijkingen vanwege het belang van een juiste verwerkelijking van het plan gewenst of noodzakelijk zijn, mits de afwijkingen ten opzichte van hetgeen is aangegeven niet meer dan 4,00 m bedragen.
17.2 Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.

Artikel 18 Overige regels

18.1 Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige aard, blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen:

 • a. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen;
 • b. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden;
 • c. de ruimte tussen bouwwerken.

Hoofdstuk 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 19 Overgangsrecht

19.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in sublid a met maximaal 10%.
 • c. Sublid a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
19.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Sublid a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 20 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het

bestemmingsplan Dronten - Heuvelpark (2015)

van de gemeente Dronten .

Behorend bij het besluit van 24 april 2014 en bij besluit van 28 mei 2015.