direct naar inhoud van Artikel 11: Wonen - 1
Plan: Biddinghuizen - centrum (4050)
Status: Vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.4050-0ONH

Artikel 11: Wonen - 1

11.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • het wonen en in samenhang daarmee voor de uitoefening van aan- huis-verbonden beroepen.
11.2. Bouwregels
11.2.1. Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. als hoofdgebouw zal uitsluitend een woning worden gerealiseerd;
 • b. er zal uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • c. de goot- en bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de in de aanduiding “maximale goot- en bouwhoogte (m)” aangegeven hoogte bedragen.

11.2.2. Bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen

Voor het bouwen van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen, de aan- en uitbouwen en de overkappingen per woning zal ten hoogste 60 m² bedragen, mits ten minste 50% van de oppervlakte van het erf onbebouwd blijft;
 • b. vóór de naar de weg gekeerde gevel (voorgevel) van het hoofdgebouw mogen over de halve aaneengesloten breedte van het hoofdgebouw geen bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen worden gebouwd;
 • c. de goothoogte van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
 • d. de dakhelling van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen zal ten hoogste 60° bedragen;
 • e. de diepte van aan- en uitbouwen of een aan het hoofdgebouw gebouwde overkapping zal, gemeten van de van de weg gekeerde gevel (achtergevel), ten hoogste 4,00 m bedragen.

11.2.3. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel ten hoogste 1,00 m zal bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen.
11.3. Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de woonsituatie;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
11.4. Afwijken van de bouwregels
11.4.1. Afwijking

Er kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 11.2.1 sub c in die zin dat een grotere goothoogte wordt gerealiseerd tot maximaal de goothoogte van het hoofdgebouw;
 • b. het bepaalde in lid 11.2.2 sub e in die zin dat de diepte van aan- en uitbouwen en aan het hoofdgebouw gebouwde overkappingen wordt vergroot, mits dit vanuit architectonisch opzicht aanvaardbaar is.

11.4.2. Toetsingscriteria

Er kan slechts worden afgeweken indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

 • het bouwkundige en/of functionele onderscheid ten opzichte van het hoofdgebouw behouden blijft en geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, aan de woonsituatie en bouwwerken en/of aan het straat- en bebouwingsbeeld.
11.5. Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijfsdoeleinden anders dan ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep;
 • b. het gebruik van gedeelten van de woning voor het uitoefenen van aan-huis-verbonden beroepen, indien:
  • 1. de hieruit voortvloeiende activiteiten vergunningsplichtig zijn in het kader van de milieuwetgeving;
  • 2. het beroep niet wordt uitgeoefend door de bewoner van de woning;
  • 3. de maximum oppervlakte meer bedraagt dan 40% van het vloeroppervlak van de woning;
  • 4. de maximum bedrijfsvloeroppervlakte meer dan 60 m² bedraagt;
  • 5. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
  • 6. horeca en detailhandel plaatsvinden.
11.6. Afwijken van de gebruiksregels

Er kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 11.5 sub a voor het uitoefenen van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten als genoemd in de bij de regels behorende en in de bijlage opgenomen bedrijvenlijst, of die naar aard en invloed op de omgeving hiermee vergelijkbaar zijn, mits:
  • 1. de hieruit voortvloeiende activiteiten niet vergunningsplichtig zijn in het kader van de milieuwetgeving;
  • 2. de oppervlakte ten hoogste 40% bedraagt van het vloeroppervlak van de woning, met een maximum van 60 m²;
  • 3. de activiteit uitgeoefend wordt door in ieder geval de bewoner van de woning;
  • 4. parkeren op eigen erf plaatsvindt; indien dit niet mogelijk is mag de parkeerdruk in de naaste omgeving als gevolg van de voorgenomen activiteit niet onevenredig toenemen;
  • 5. geen horeca en detailhandel plaatsvinden.