direct naar inhoud van Artikel 5: Centrum
Plan: Biddinghuizen - centrum (4050)
Status: Vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.4050-0ONH

Artikel 5: Centrum

5.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel;
 • b. dienstverlening;
 • c. kantoren met een baliefunctie;
 • d. culturele doeleinden;
 • e. horeca;

voorzover het de eerste bouwlaag betreft, met uitzondering van de gronden ter plaatse voorzien van de aanduiding “centrum”, in welk geval centrumfuncties, met uitzondering van horeca, in de tweede bouwlaag zijn toegestaan;

 • f. het wonen voorzover het de tweede en hogere bouwlaag betreft, ter plaatse van de aanduiding “wonen”;

met daaraan ondergeschikt:

 • g. verkeer- en verblijfsdoeleinden;
 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. groenvoorzieningen.
5.2. Bouwregels

5.2.1. Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. er zal uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de in de aanduiding “maximale bouwhoogte (m)” aangegeven bouwhoogte bedragen.

5.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 6,00 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen.
5.3. Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de woonsituatie;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
5.4. Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van horeca in de tweede en hogere bouwlaag;
 • b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van horecadoeleinden, zodanig dat de gezamenlijke horecavloeroppervlakte meer dan 600 m² bedraagt.
5.5. Afwijken van de gebruiksregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de verkeers- en parkeersituatie en de milieusituatie, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • het bepaalde in lid 5.4 sub b in die zin dat de gezamenlijke horecavloeroppervlakte wordt vergroot tot ten hoogste 800 m².