direct naar inhoud van Artikel 15: Recreatie - Jachthaven 5
Plan: Dronten - Randmeerzone (8060)
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.8060-GC01

Artikel 15: Recreatie - Jachthaven 5

15.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Jachthaven 5' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een rondvaartbedrijf;
 • b. aanleggelegenheid voor vaartuigen waarop:
  • 1. een horecabedrijf in de vorm van een hotel-restaurant mag worden uitgeoefend;
  • 2. een bedrijfswoning aanwezig mag zijn;
 • c. standplaatsen voor campers, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - camperplaatsen';
 • d. waterkering;
 • e. waterhuishoudkundige doeleinden;

waarbij de instandhouding van de natuurlijke en landschappelijke waarden wordt nagestreefd;

en mede bestemd voor:

met de daarbijbehorende:

 • h. wegen en paden;
 • i. parkeervoorzieningen;
 • j. aanleggelegenheid;
 • k. erven en terreinen;
 • l. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
15.2. Bouwregels
15.2.1. Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

15.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 20,00 m bedragen.
15.3. Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de natuurlijke en landschappelijke waarden;
 • b. een goede waterhuishouding c.q. de waterkerende functie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
15.4. Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden voor meer dan 5 ligplaatsen, met inbegrip van één vaartuig waarop een horecabedrijf in de vorm van een hotel-restaurant een aanlegplaats heeft en drie passagiersschepen ten behoeve van een rondvaartbedrijf;
 • b. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen, met uitzondering van de gronden ter plaatse voorzien van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - camperstandplaatsen', in welk geval 10 campers een standplaats mogen hebben;
 • c. het gebruik van gebouwen en vaartuigen voor permanente bewoning, met uitzondering van de bedrijfswoning.
15.5. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
15.5.1. Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist:

 • a. het verwijderen van beplanting;
 • b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 • c. het graven, het dempen en het wijzigen van de loop van watergangen en waterpartijen;
 • d. het afgraven, ophogen en/of egaliseren van gronden;
 • e. het opspuiten of aanleggen van eilanden en voorlanden.
15.5.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 15.5.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
15.5.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, alsmede de waterkerende functie.