direct naar inhoud van Artikel 18: Recreatie - Verblijfsrecreatie 2
Plan: Dronten - Randmeerzone (8060)
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.8060-GC01

Artikel 18: Recreatie - Verblijfsrecreatie 2

18.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sport- en (verblijfs)recreatieve voorzieningen;
 • b. standplaatsen voor kampeermiddelen, met uitzondering van:
  • 1. caravans
  • 2. plaatsgebonden kampeermiddelen, niet bedoeld trekkershutten;
 • c. gebouwen, voorzover ten dienste van het kampeerterrein en de sport- en (verblijfs)recreatieve voorzieningen, waaronder een klimtoren;
 • d. inpandige bedrijfswoning;
 • e. trekkershutten;

en mede bestemd voor:

 • f. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten vanwege een weg, ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - weg';

met de daarbijbehorende:

 • g. wegen en paden;
 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. waterhuishoudkundige doeleinden;
 • j. nutsvoorzieningen;
 • k. tuinen, erven en terreinen;
 • l. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
18.2. Bouwregels
18.2.1. Gebouwen, niet bedoeld trekkershutten

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van de in lid 18.1 sub a tot en met e bedoelde functies, met gelden de volgende regels:

 • a. er mag ten hoogste één inpandige bedrijfswoning worden gebouwd;
 • b. het bebouwingspercentage van het bestemmingsvlak zal ten hoogste het ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven percentage bedragen;
 • c. de bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen zullen achter de naar de weg(en) gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd;
 • d. de maatvoering van een gebouw zal voorts voldoen aan de eisen die in het volgende bouwschema zijn gesteld:

Functie van een gebouw   Maximale
oppervlakte/inhoud  
Goothoogte in m   Dakhelling in °   Bouwhoogte in m  
  per gebouw   gezamenlijk   max.   min.   max.   max.  
bedrijfsgebouwen, waarvan één met inpandige bedrijfswoning   -   -   -   -   -   8,00  
sanitaire voorzieningen   50 m²   -   -   -   -   3,00  
klimtoren   -   -   -   -   -   20,00  

 • e. het bepaalde onder d is niet van toepassing indien op de klimtoren maximaal twee windmolens worden geplaatst in welk geval de maximum bouwhoogte 25 m mag bedragen.
18.2.2. Trekkershutten

Voor het bouwen van trekkershutten gelden de volgende regels:

 • a. het aantal trekkershutten zal ten hoogste 8 bedragen;
 • b. de oppervlakte van een trekkershut zal ten hoogste 30 m² bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een trekkershut zal ten hoogste 3,80 m bedragen.
18.2.3. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 20,00 m bedragen.
18.3. Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de natuurlijke en landschappelijke waarden;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
18.4. Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de uitoefening van zelfstandige detailhandel en horeca;
 • b. het gebruik van gebouwen en kampeermiddelen voor permanente bewoning, met uitzondering van de bedrijfswoning.