direct naar inhoud van Artikel 19: Recreatie - Verblijfsrecreatie 3
Plan: Dronten - Randmeerzone (8060)
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.8060-GC01

Artikel 19: Recreatie - Verblijfsrecreatie 3

19.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. recreatiewoningen;
 • b. aanbouwen of bijgebouwen bij recreatiewoningen;
 • c. gebouwen, voorzover ten dienste van de verblijfsrecreatie, ten behoeve van:
  • 1. sport en recreatieve voorzieningen;
  • 2. dienstverlening;
 • d. bedrijfswoningen;
 • e. bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen;

en mede bestemd voor:

 • f. de bescherming, ophoging, verbreding en verbetering van het doelmatig en veilig functioneren van de nabijgelegen waterkering, ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - dijk';

met de daarbijbehorende:

 • g. wegen en paden;
 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. waterhuishoudkundige doeleinden;
 • j. tuinen, erven en terreinen;
 • k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
19.2. Bouwregels
19.2.1. Recreatiewoningen

Voor het bouwen van recreatiewoningen gelden de volgende regels:

 • a. het aantal recreatiewoningen zal ten hoogste 180 bedragen;
 • b. de oppervlakte van een recreatiewoning zal ten hoogste 80 m² bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een recreatiewoning zal ten hoogste 6,00 m bedragen.
19.2.2. Aanbouwen en bijgebouwen bij recreatiewoningen

Voor het bouwen van aanbouwen of bijgebouwen bij een recreatiewoning gelden de volgende regels:

 • a. per recreatiewoning zal ten hoogste één aanbouw of bijgebouw worden gebouwd;
 • b. de oppervlakte van een aanbouw of bijgebouw zal ten hoogste 6 m² bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een aanbouw of bijgebouw zal ten hoogste 3,00 m bedragen.
19.2.3. Gebouwen ten behoeve van recreatieve voorzieningen

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van de in lid 18.1. sub c tot en met e bedoelde functies gelden de volgende regels:

 • a. er mogen ten hoogste twee bedrijfswoningen worden gebouwd;
 • b. het bebouwingspercentage van het bestemmingsvlak zal ten hoogste het ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven percentage bedragen;
 • c. de bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen zullen achter de naar de weg(en) gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd;
 • d. de maatvoering van een gebouw zal voorts voldoen aan de eisen die in het volgende bouwschema zijn gesteld:

Functie van een gebouw   Maximale
oppervlakte/inhoud  
Goothoogte in m   Dakhelling in °   Bouwhoogte in m  
  per
gebouw  
gezamenlijk   max.   min.   max.   max.  
bedrijfsgebouw   -   -   -   -   -   10,00  
bedrijfswoning   1.000 m³   -   6,00   30   60   9,00  
bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning   -   120 m²   3,50   -   60   8,00  
19.2.4. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 20,00 m bedragen.
19.3. Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de natuurlijke en landschappelijke waarden;
 • b. een goede waterhuishouding c.q. de waterkerende functie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
19.4. Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de uitoefening van detailhandel en horeca;
 • b. het gebruik van gebouwen voor permanente bewoning, met uitzondering van de bedrijfswoningen;
 • c. het gebruik van de gronden en bouwwerken anders dan voor een bedrijfsmatige exploitatie;
 • d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
 • e. het gebruik van (vrijstaande) bijgebouwen voor recreatieve bewoning.