direct naar inhoud van Artikel 6: Bedrijf - Kwekerij
Plan: Dronten - Randmeerzone (8060)
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.8060-GC01

Artikel 6: Bedrijf - Kwekerij

6.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Kwekerij' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen ten behoeve van:
  • 1. de bedrijfsmatige kweek van bomen en heesters al dan niet in combinatie met productiegebonden detailhandel;
  • 2. bedrijfswoningen;
 • b. bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen;

en mede bestemd voor:

 • c. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten vanwege een weg, ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - weg';
 • d. de bescherming, ophoging, verbreding en verbetering van het doelmatig en veilig functioneren van de nabijgelegen waterkering, ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - dijk';

met de daarbijbehorende:

 • e. wegen en paden;
 • f. waterlopen en waterpartijen;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. tuinen, erven en terreinen;
 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
6.2. Bouwregels
6.2.1. Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. er mag ten hoogste één bedrijfswoning worden gebouwd;
 • c. het bebouwingspercentage van het bouwvlak zal ten hoogste 50% bedragen;
 • d. de maatvoering van een gebouw zal voorts voldoen aan de eisen die in het volgende bouwschema zijn gesteld:

Functie van een gebouw   Maximale
oppervlakte/inhoud  
Goothoogte in m   Dakhelling in °   Bouwhoogte in m  
  per gebouw   gezamenlijk   max.   min.   max.   max.  
Bedrijfsgebouw   -   -   -   -   60   10,00  
Bedrijfswoning   800 m³   -   -   -   60   10,00  
Bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning   -   120 m²   3,50   -   60   8,00  

6.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2,50 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 6,00 m bedragen.
6.3. Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een goede woonsituatie;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
6.4. Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden en gebouwen voor recreatieve doeleinden;
 • b. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor detailhandel met uitzondering van productiegebonden detailhandel;
 • c. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
 • d. het verwijderen van erfsingelbeplanting, indien het niet betreft het in ondergeschikte mate verwijderen in het kader van het normaal onderhoud van de erfsingelbeplanting;
 • e. het gebruik van de gronden als erf, buiten een zone van 25,00 m vanaf de zij- en achtergevel(s) van de bedrijfswoningen.
6.5. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
6.5.1. Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist:

 • het wijzigen van de grondsamenstelling en/of het aanbrengen van voorzieningen, waaronder afschermende materialen, ten behoeve van de aanleg van paardrijbakken en/of tennisbanen.
6.5.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 6.5.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
6.5.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend met inachtneming van het gestelde in Bijlage 1, met name het gestelde in Bijlage 1 onder 1.5.1. en 1.10.

6.6. Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Bedrijf - Kwekerij' wordt gewijzigd in de bestemming 'Natuur' al dan niet in combinatie met extensieve recreatie, mits:

 • a. het bebouwde oppervlakte niet groter mag zijn dan de bestaande oppervlakte;
 • b. er geen detailhandel en horeca plaatsvindt, met uitzondering van detailhandel en/of horeca welke ten dienste staat en ondergeschikt is aan de extensieve recreatieve functie;
 • c. voorafgaand een inrichtingsschets aan het bevoegd gezag wordt overlegd op grond waarvan een beoordeling mogelijk is van de wijze waarop met waarden van de aangrenzende gronden rekening is gehouden.