direct naar inhoud van Artikel 7: Algemene aanduidingsregels
Plan: Biddinghuizen - Buitenplaats en Waterparc Veluwemeer (8062)
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.8062-0ONH

Artikel 7: Algemene aanduidingsregels

7.1. vrijwaringszone - dijk

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - dijk' zijn de gronden mede bestemd voor de bescherming van de functie van de waterkering.

7.1.1. Bouwregels
 • a. In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming mogen op of in deze gronden geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze gebiedsaanduiding;
 • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:
  • 1. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de gebiedsaanduiding, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer te water, zal ten hoogste 2,00 m bedragen.
7.1.2. Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de waterkerende functie;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
7.1.3. Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 7.1.1 sub a in die zin dat de in de bestemming genoemde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:
  • 1. vooraf advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de waterkering;
  • 2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de bescherming, ophoging, verbreding en verbetering van het doelmatig en veilig functioneren van de nabijgelegen waterkering.