direct naar inhoud van Planregels
Plan: Partiële herziening bestemmingsplan Randmeerzone (8067)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.8067-VA01

Planregels

 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

De bepalingen uit artikel 1 van het bestemmingsplan Randmeerzone (8060), vastgesteld door de gemeenteraad van Dronten op 27 juni 2013, met identificatienummer NL.IMRO.0303.8060-GC01, zijn van toepassing met inbegrip van de hieronder gegeven wijzigingen en aanvullingen.

1.1 het plan (1.1):

het bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Randmeerzone (8067) met identificatienummer NL.IMRO.0303.8067- VA01 van de gemeente Dronten.

1.2 peildatum (1.64)

vervalt

 • de oorspronkelijke subleden 65 tot en met 87 van artikel 1 vernummeren tot respectievelijk 64 tot en met 86.
1.3 permanente bewoning: (nieuw 1.64)

bewoning in eenzelfde verblijf door eenzelfde persoon of dezelfde personen gedurende meer dan de helft van een jaar, in combinatie met de omstandigheid dat de plaats van het verblijf fungeert als centrum van de sociale, maatschappelijke en financiële activiteiten van de betrokkene(n);

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Recreatie - Verbljfsrecreatie 1 (artikel 17)

De bepalingen uit artikel 17 van het bestemmingsplan Randmeerzone (8060), vastgesteld door de gemeenteraad van Dronten op 27 juni 2013, met identificatienummer NL.IMRO.0303.8060-GC01, zijn van toepassing met inbegrip van de hieronder gegeven wijzigingen en aanvullingen.

 • In de regels van de bestemming worden de zinsnedes 'aanbouwen of bijgebouwen bij recreatiewoningen' en 'aanbouw of bijgebouw' respectievelijk als volgt aangepast:

"aanbouwen, bijgebouwen of overkappingen bij recreatiewoningen" en "aanbouw, bijgebouw of overkapping"

 • In lid 17.2.5 wordt in vóór de zinsneden 'bouwwerken, geen gebouwen zijnde' het woord 'overige' toegevoegd en wordt vóór de zinsnede 'overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde' het woord 'andere' toegevoegd .

Artikel 3 Recreatie - Verblijfsrecreatie 3 (artikel 19)

De bepalingen uit artikel 19 van het bestemmingsplan Randmeerzone (8060), vastgesteld door de gemeenteraad van Dronten op 27 juni 2013, met identificatienummer NL.IMRO.0303.8060-GC01, zijn van toepassing met inbegrip van de hieronder gegeven wijzigingen en aanvullingen.

 • In de regels van de bestemming worden de zinsnedes 'aanbouwen of bijgebouwen bij recreatiewoningen' en 'aanbouw of bijgebouw' respectievelijk als volgt aangepast:

"aanbouwen, bijgebouwen of overkappingen bij recreatiewoningen" en "aanbouw, bijgebouw of overkapping"

 • lid 19.2.1 sub a wordt als volgt aangepast:

"het aantal recreatiewoningen zal ten hoogste 123 bedragen"

 • de aanhef van lid 19.2.3 wordt als volgt aangepast:

"Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van de in lid 19.1. sub c tot en met e bedoelde functies gelden de volgende regels:"

 • In lid 19.2.4 wordt in vóór de zinsneden 'bouwwerken, geen gebouwen zijnde' het woord 'overige' toegevoegd en wordt vóór de zinsnede 'overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde' het woord 'andere' toegevoegd .

Artikel 4 Recreatie - Verblijfsrecreatie 4 (artikel 20)

De bepalingen uit artikel 20 van het bestemmingsplan Randmeerzone (8060), vastgesteld door de gemeenteraad van Dronten op 27 juni 2013, met identificatienummer NL.IMRO.0303.8060-GC01, zijn van toepassing met inbegrip van de hieronder gegeven wijzigingen en aanvullingen.

 • In de regels van de bestemming worden de zinsnedes 'aanbouwen of bijgebouwen bij recreatiewoningen' en 'aanbouw of bijgebouw' respectievelijk als volgt aangepast:

"aanbouwen, bijgebouwen of overkappingen bij recreatiewoningen" en "aanbouw, bijgebouw of overkapping"

 • In lid 20.2.4 wordt in vóór de zinsneden 'bouwwerken, geen gebouwen zijnde' het woord 'overige' toegevoegd en wordt vóór de zinsnede 'overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde' het woord 'andere' toegevoegd .

Artikel 5 Recreatie - Verblijfsrecreatie 5 (artikel 21)

De bepalingen uit artikel 21 van het bestemmingsplan Randmeerzone (8060), vastgesteld door de gemeenteraad van Dronten op 27 juni 2013, met identificatienummer NL.IMRO.0303.8060-GC01, zijn van toepassing met inbegrip van de hieronder gegeven wijzigingen en aanvullingen.

 • In de regels van de bestemming worden de zinsnedes 'aanbouwen of bijgebouwen bij recreatiewoningen' en 'aanbouw of bijgebouw' respectievelijk als volgt aangepast:

"aanbouwen, bijgebouwen of overkappingen bij recreatiewoningen" en "aanbouw, bijgebouw of overkapping"

 • In lid 21.2.4 wordt in vóór de zinsneden 'bouwwerken, geen gebouwen zijnde' het woord 'overige' toegevoegd en wordt vóór de zinsnede 'overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde' het woord 'andere' toegevoegd .

Artikel 6 Recreatie - Verblijfsrecreatie 6 (artikel 22)

De bepalingen uit artikel 22 van het bestemmingsplan Randmeerzone (8060), vastgesteld door de gemeenteraad van Dronten op 27 juni 2013, met identificatienummer NL.IMRO.0303.8060-GC01, zijn van toepassing met inbegrip van de hieronder gegeven wijzigingen en aanvullingen.

 • In de regels van de bestemming worden de zinsnedes 'aanbouwen of bijgebouwen bij recreatiewoningen' en 'aanbouw of bijgebouw' respectievelijk als volgt aangepast:

"aanbouwen, bijgebouwen of overkappingen bij recreatiewoningen" en "aanbouw, bijgebouw of overkapping"

 • lid 22.2.1 sub a wordt als volgt aangepast :

"het aantal recreatiewoningen zal ten hoogste 194 bedragen"

 • In lid 22.2.4 wordt in vóór de zinsneden 'bouwwerken, geen gebouwen zijnde' het woord 'overige' toegevoegd en wordt vóór de zinsnede 'overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde' het woord 'andere' toegevoegd .

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 7 Overgangsrecht (artikel 42)

De bepalingen uit artikel 42 van het bestemmingsplan Randmeerzone (8060), vastgesteld door de gemeenteraad van Dronten op 27 juni 2013, met identificatienummer NL.IMRO.0303.8060-GC01, zijn van toepassing met uitzondering van de gronden ter plaatse van de bestemmingen 'Recreatie - Verblijfsrecreatie 3' en 'Recreatie - Verblijfsrecreatie 6' in welk geval het volgende overgangsrecht geldt, met dien verstande dat lid 7.2 sub d buiten toepassing blijft:

7.1 Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

 • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • c. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het sublid a met maximaal 10%.
 • d. Sublid a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
7.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Sublid a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 8 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het de Partiële herziening bestemmingsplan Randmeerzone (8067)

van de gemeente Dronten .

Behorend bij besluit van 28 juni 2018.