direct naar inhoud van Artikel 4 Maatschappelijk - Asielzoekerscentrum
Plan: Dronten, Vossemeerdijk 40 (bungalowpark/AZC-locatie) (9120)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.9120-0ONH

Artikel 4 Maatschappelijk - Asielzoekerscentrum

 

4. 1.       Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Maatschappelijk - Asielzoekerscentrum’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    gebouwen ten behoeve van:

1.    onderwijsdoeleinden;

2.    kinderopvang;

3.    sociaal-medische voorzieningen;

4.    dagrecreatieve doeleinden;

5.    sport- en spelvoorzieningen;

6.    horeca;

7.    detailhandel;

8.    een wasserette;

9.    berging en stalling;

b.    de bescherming, ophoging, verbreding en verbetering van het doelmatig en veilig functioneren van de nabijgelegen waterkering, ter plaatse van de aanduiding “vrijwaringszone - dijk”;

met de daarbij behorende:

c.    wegen, straten en paden;

d.    parkeervoorzieningen;

e.    groenvoorzieningen;

f.     water;

g.    erven en terreinen;

h.    speelvoorzieningen;

i.      bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4. 2.       Bouwregels

4. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen, gelden de volgende regels:

a.    een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;

b.    de goot- en bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding “maximale goot- en bouwhoogte (m)” aangegeven hoogte bedragen.

4. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a.    de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 3,00 m bedragen;

b.    de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

4. 3.       Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

a.    de natuurlijke en landschappelijke waarden;

b.    een goede waterhuishouding c.q. de waterkerende functie en dat hierbij advies wordt gevraagd aan de waterbeheerder;

c.    de verkeersveiligheid;

d.    de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

4. 4.       Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend:

a.    het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;

b.    het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de uitoefening van zelfstandige detailhandel;

c.    het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de uitoefening van zelfstandige horeca;

d.    het gebruik van gebouwen voor permanente bewoning.

4. 5.       Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:

-       de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming ‘Gemengd’, mits:

-       na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 3 van overeenkomstige toepassing zijn;