direct naar inhoud van Artikel 5 Natuur
Plan: Dronten, Vossemeerdijk 40 (bungalowpark/AZC-locatie) (9120)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.9120-0ONH

Artikel 5 Natuur

 

5. 1.       Bestemmingsomschrijving

De voor “Natuur” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke en de landschappelijke waarden;

b.    waterhuishoudkundige doeleinden;

c.    sloten, poelen en daarmee gelijk te stellen waterlopen en waterpartijen;

d.    een antennemast, ter plaatse van de aanduiding “antennemast”;

met daaraan ondergeschikt:

e.    dagrecreatief medegebruik;

f.     infrastructurele voorzieningen;

g.    openbare nutsvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

h.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

5. 2.       Bouwregels

5. 2. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

5. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a.    de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m bedragen;

b.    een antennemast zal uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding “antennemast”;

c.    de bouwhoogte van een antennemast zal ten hoogste 40,00 m bedragen;

5. 3.       Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

a.    de natuurlijke en landschappelijke waarden;

b.    een goede waterhuishouding c.q. de waterkerende functie;

c.    de verkeersveiligheid;

d.    de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

5. 4.       Aanlegvergunning

5. 4. 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

a.    het af- en/of vergraven van gronden;

b.    het verwijderen van bomen en/of houtgewas, alsmede de verwijdering van bodem- en oevervegetaties;

c.    het dempen en/of graven van sloten en/of andere watergangen en/of -partijen;

d.    het aanleggen van paden;

e.    het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het dagrecreatief medegebruik en/of het educatief medegebruik;

f.     het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen.

5. 4. 2. Het in lid 5.4.1. vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

a.    het normale onderhoud betreffen;

b.    reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

5. 4. 3. De in lid 5.4.1. genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden.