direct naar inhoud van Artikel 8 Algemene afwijkingsregels
NL.IMRO.0303.BV01-VA01

Artikel 8 Algemene afwijkingsregels

8.1 Bevoegdheid

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in de regels in die zin dat:

 • a. bouwwerken ten algemene nutte zoals transformatorhuisjes, schakelhuisjes, bemalingsinrichtingen, gasdrukregel- en meetstations, telefooncellen, wachthuisjes voor verkeersdiensten, schuilgelegenheden en schaftlokalen worden gebouwd, mits de oppervlakte van elk van deze gebouwtjes maximaal 20 m² bedraagt en de bouwhoogte maximaal 3,00 m bedraagt;
 • b. de toegestane maximale bouwhoogte en oppervlakte van gebouwen wordt overschreden met maximaal 10%;
 • c. de toegestane maximale bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt overschreden met maximaal 20%.
8.2 Toetsingscriteria

De omgevingsvergunningen zoals bedoeld in lid 8.1 kunnen slechts worden verleend indien:

 • a. hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de woonsituatie;
  • 3. de milieusituatie;
  • 4. de verkeersveiligheid;
  • 5. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • b. het gaat om incidentele gevallen waarbij de noodzaak voor het afwijken van de beheersverordening is aangetoond.