Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: 2e Wijzigingsplan Woongebieden Dronten (D1000)
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0303.D10002-ON01

Toelichting

1 Inleiding
1.1 Aanleiding
De Gemeente Dronten heeft in het uitvoeringsprogramma het controleren van de huisvesting van studenten en arbeidsmigranten als prioriteit opgenomen. Hierbij worden de adressen, zoals deze in de lijst van Bijlage I van het bestemmingsplan ‘Woongebieden Dronten (D1000)’ staan benoemd, gecontroleerd. Hierbij wordt specifiek gecontroleerd op de voorschriften vanuit het Bouwbesluit 2012 en of het gebruik in overeenstemming is met de verleende vergunning. Op 28 juli 2022 is er een wijzigingsplan opgesteld waarin zeven adressen van de lijst zijn verwijderd omdat deze niet meer bewoond worden door studenten en/of arbeidsmigranten.
 
Met onderhavig wijzigingsplan worden opnieuw een aantal adressen van de lijst verwijderd. Dit zijn reguliere woningen geworden en moeten daarom verwijderd worden uit de lijst zoals deze in Bijlage I van het bestemmingsplan ‘Woongebieden Dronten (D1000)’ is opgenomen. Het betreft een aanvulling op het 'wijzigingsplan woongebieden'.
  
Dit wijzigingsplan ziet toe op het verwijderen van 12 adressen van de lijst van bijlage 1 van het bestemmingsplan. Om de adressen van de lijst te verwijderen, is een wijzigingsprocedure ex artikel 3.6. lid 1 onder a Wro benodigd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van artikel 34.4 van het vigerende bestemmingsplan.
 
2 planbeschrijving
2.1 beoogde ontwikkeling
Ter plaatse van de kernen van de gemeente Dronten geldt het bestemmingsplan 'Woongebieden Dronten (D1000)'. Bijlage 1 van de regels van het vigerende bestemmingsplan betreft een lijst met adressen. Bij deze adressen is aangegeven of er studenten of arbeidsmigranten gevestigd zijn en de maximale hoeveelheid aan bewoners. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat bij 12 adressen op de lijst zich geen arbeidsmigranten of studenten bevinden. 
 
Met behulp van de wijzigingsbevoegdheid opgenomen in artikel 34.4 van het vigerende bestemmingsplan is het mogelijk deze adressen van de lijst af te halen. De beoogde adressen worden dan gezien als reguliere woningen. De huisvesting van arbeidsmigranten of studenten wordt daarmee uitgesloten.
 
Onderstaande tabel toont de 12 adressen die verwijdert dienen te worden.
 
Straatnaam
Huisnummer
Woonplaats
Soort_bewoners
Max_bewoners
De Morinel
234
Dronten
Studenten
4
De Oeverloper
35
Dronten
Studenten
7
De Oeverloper
37
Dronten
Studenten
5
Franc
17
Dronten
Studenten
4
Koggestraat
34
Dronten
Studenten
5
Melisse
45
Dronten
Studenten
4
Kruizemunt
185
Dronten
Studenten
3
Thomsonstraat
79
Dronten
Studenten
5
Thomsonstraat
88
Dronten
Studenten
4
Thomsonstraat
100
Dronten
Studenten
4
Thomsonstraat
168
Dronten
Studenten
4
Wijnverlater
5
Dronten
Studenten
3
 
De eigenaren van de woningen genoemd in de bovenstaande tabel hebben ingestemd met het verwijderen van deze aanduiding van hun adres uit de lijst van Bijlage I van het bestemmingsplan, door schriftelijk kenbaar te maken dat zij niet de intentie hebben om studenten of arbeidsmigranten te huisvesten op hun adres.
 
Met de wijzigingsplan is een nieuwe lijst opgenomen. De 12 bovengenoemde adressen zijn uit de tabel verwijderd. In de verbeelding van dit bestemmingsplan is het gehele plangebied opgenomen van de gemeente.
 
3 Uitvoerbaarheid
3.1 Economische uitvoerbaarheid
Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient, op grond van artikel 3.1.6 lid 1, sub f van het Bro, onderzoek plaats te vinden naar de (economische) uitvoerbaarheid van het plan. In principe dient bij vaststelling van een ruimtelijk besluit tevens een exploitatieplan vastgesteld te worden om verhaal van plankosten zeker te stellen. Op basis van 'afdeling 6.4 grondexploitatie', artikel 6.12, lid 2 van de Wro kan de gemeenteraad bij het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan echter besluiten geen exploitatieplan vast te stellen indien:
  • het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen gronden anderszins verzekerd is;
  • het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, 4°, onderscheidenlijk 5°, niet noodzakelijk is;
  • het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is.
Planspecifiek
Onderhavige ontwikkeling wordt uitgevoerd door de gemeente. De financiële verantwoordelijkheid voor het project en het daarbij horende risico wordt volledig gedragen door de gemeente. De economische uitvoerbaarheid van het plan is derhalve verzekerd.
 
3.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
 
3.2.1 Algemeen
Bij de voorbereiding van een (voor)ontwerp wijzigingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 lid 1 Wro sub c overleg te worden gevoerd als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro. Op basis van het eerste lid van dit artikel wordt overleg gevoerd met waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. Voor wat kleinere plannen kan, in overleg, afgezien worden van dit overleg.
 
Een ontwerp wijzigingsplan dient conform afdeling 3.4 Awb gedurende 6 weken ter inzage gelegd worden. Hierbij is er de mogelijkheid voor een ieder om zienswijzen in te dienen op het plan. Na vaststelling door het college wordt het vaststellingsbesluit bekend gemaakt. Het wijzigingsplan ligt na bekendmaking 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn is er de mogelijkheid beroep in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het wijzigingsplan treedt vervolgens de dag na afloop van de ter visielegging in werking als er geen beroep is ingesteld. Is er wel beroep ingesteld dan treedt het wijzigingsplan ook in werking, tenzij naast het indienen van een beroepschrift ook om een voorlopige voorziening is gevraagd. De schorsing van de inwerkingtreding eindigt indien de voorlopige voorziening wordt afgewezen. De procedure eindigt met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 
3.2.2 Vooroverleg
In deze paragraaf of in een separate bijlage worden te zijner tijd de resultaten van het wettelijk vooroverleg opgenomen.
 
3.2.3 Zienswijzen
In deze paragraaf of in een separate bijlage worden te zijner tijd de eventuele zienswijzen op het ontwerp wijzigingsplan samengevat en van een gemeentelijke reactie voorzien.