direct naar inhoud van Regels
Plan: Dronten - Ketelweg 19 (D40004)
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.D40004-VA01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het wijzigingsplan 'Dronten - Ketelweg 19 (D40004)' met identificatienummer NL.IMRO.0303.D40004-VA01 van de gemeente Dronten;

1.2 aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.3 aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.4 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.5 bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.6 overige begrippen:

De begripsbepalingen van het 'Bestemmingsplan Buitengebied Dronten (D4000)' met identificatienummer NL.IMRO.0303.D4000-VA02, zijn, voor zover relevant voor dit wijzigingsplan, van overeenkomstige toepassing.

1.7 wijzigingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels, als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0303.D40004-VA01, waarbij geldt dat dit een wijzigingsplan betreft behorende bij het 'Bestemmingsplan Buitengebied Dronten (D4000)' met identificatienummer NL.IMRO.0303.D4000-VA02, vastgesteld d.d. 5 oktober 2016.

Artikel 2 Wijze van meten

De meetvoorschriften van het 'Bestemmingsplan Buitengebied Dronten (D4000)' met identificatienummer NL.IMRO.0303.D4000-VA02, zijn, voor zover relevant voor dit wijzigingsplan, van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Maatschappelijk - Zorgboerderij

De regels van de bestemming 'Maatschappelijk - Zorgboerderij' (artikel 10) van het 'Bestemmingsplan Buitengebied Dronten (D4000)' met identificatienummer NL.IMRO.0303.D4000-VA02, zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 5 Algemene bouwregels

De algemene bouwregels van het 'Bestemmingsplan Buitengebied Dronten (D4000)' met identificatienummer NL.IMRO.0303.D4000-VA02, zijn, voor zover relevant voor dit wijzigingsplan, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Algemene gebruiksregels

De algemene gebruiksregels van het 'Bestemmingsplan Buitengebied Dronten (D4000)' met identificatienummer NL.IMRO.0303.D4000-VA02, zijn, voor zover relevant voor dit wijzigingsplan, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Algemene afwijkingsregels

De algemene afwijkingsregels van het 'Bestemmingsplan Buitengebied Dronten (D4000)' met identificatienummer NL.IMRO.0303.D4000-VA02, zijn, voor zover relevant voor dit wijzigingsplan, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Overige regels

De overige regels van het 'Bestemmingsplan Buitengebied Dronten (D4000)' met identificatienummer NL.IMRO.0303.D4000-VA02, zijn, voor zover relevant voor dit wijzigingsplan, van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 9 Overgangsrecht

9.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a. een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het sublid a. met maximaal 10%.
 • c. Sublid a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
9.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a., te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a., na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Sublid a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 10 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het

wijzigingsplan 'Dronten - Ketelweg 19 (D40004) '

van de gemeente Dronten .

Behorende bij het besluit van 27 november 2018.