direct naar inhoud van Artikel 7: Wonen - Woongebouw
Plan: Dronten - Woonservicegebied Ark-Regenboog (1062)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.00000000001062-0ONH

Artikel 7: Wonen - Woongebouw

7.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Woongebouw' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. verblijfs- en parkeervoorzieningen;
 • c. groenvoorzieningen.

7.2. Bouwregels
7.2.1. Woongebouw

Voor het bouwen van woongebouwen gelden de volgende regels:

 • a. er zal uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het aantal woningen zal ten hoogste 90 bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een woongebouw zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding “maximale bouwhoogte (m)” aangegeven bouwhoogte bedragen;
 • d. het aantal bouwlagen van een woongebouw zal ten hoogste 6 bedragen.

7.2.2. Loopbrug

Voor het bouwen van een loopbrug gelden de volgende regels:

 • a. een loopbrug mag uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding “specifieke bouwaanduiding - loopbrug”;
 • b. de bouwhoogte van een loopbrug zal ten hoogste 12,50 m bedragen.

7.2.3. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel ten hoogste 1,00 m zal bedragen;
 • b. de bouwhoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 6,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen.

7.3. Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een goede woonsituatie;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.

7.4. Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:

 • a. de gronden tevens worden bestemd voor maatschappelijke voorzieningen, mits:
  • 1. deze uitsluitend in de eerste bouwlaag worden gerealiseerd;
  • 2. er voldoende parkeergelegenheden in de directe omgeving aanwezig zijn;
  • 3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:
   • de milieusituatie;
   • de verkeersveiligheid;
   • de woonsituatie;
   • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.