direct naar inhoud van Artikel 6: Wonen - Wooncentrum
Plan: Dronten - Woonservicegebied Ark-Regenboog (1062)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.00000000001062-0ONH

Artikel 6: Wonen - Wooncentrum

6.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Wooncentrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen ten behoeve van:
  • 1. maatschappelijke voorzieningen, in de eerste bouwlaag betreft;
  • 2. dienstverlening, voorzover het de eerste bouwlaag betreft;
  • 3. detailhandel, voorzover het de eerste bouwlaag betreft;
  • 4. horeca, voorzover het de eerste bouwlaag betreft;
  • 5. het wonen, voorzover het de tweede of hogere bouwlaag betreft, ter plaatse van de aanduiding "wonen";
  • 6. het wonen, in combinatie met:
   • voorzieningen ten behoeve van verpleging en verzorging;
   • sociale en medische voorzieningen;
 • b. verblijfs- en parkeervoorzieningen;
 • c. groenvoorzieningen.
6.2. Bouwregels
6.2.1. Gebouwen, niet bedoeld loopbruggen

Voor het bouwen van gebouwen, niet bedoeld loopbruggen, gelden de volgende regels:

 • a. er zal uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding “maximale bouwhoogte (m)” aangegeven bouwhoogte bedragen.

6.2.2. Loopbrug

Voor het bouwen van een loopbrug gelden de volgende regels:

 • a. een loopbrug mag uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding “specifieke bouwaanduiding - loopbrug”;
 • b. de bouwhoogte van een loopbrug zal ten hoogste 12,50 m bedragen.

6.2.3. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel ten hoogste 1,00 m zal bedragen;
 • b. de bouwhoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 6,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen.

6.3. Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een goede woonsituatie;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.

6.4. Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de tweede en hogere bouwlaag ten behoeve van het wonen voor meer dan 84 woningen, ter plaatse van de aanduiding "wonen";
 • b. het gebruik van de eerste bouwlaag ten behoeve van het wonen, niet zijnde zorgwoningen, ter plaatse van de aanduiding "wonen";
 • c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel zodanig dat de gezamenlijke verkoopvloeroppervlakte meer bedraagt dan 100 m²;
 • d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van horeca zodanig dat de gezamenlijke horecavloeroppervlakte meer bedraagt dan 400 m².