direct naar inhoud van REGELS
Plan: Dronten - Hanzekwartier - De Noord 34 (20401)
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.20401-VA01

REGELS

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het wijzigingsplan Dronten - Hanzekwartier - De Noord 34 (20401) met identificatienummer NL.IMRO.0303.20401-VA01 van de gemeente Dronten.

De begrippen, voor zover relevant voor dit wijzigingsplan, van het bestemmingsplan Hanzekwartier (2040) vastgesteld 25 juni 2015, zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS

Artikel 2 Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen exclusief LPG

2.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen exclusief LPG' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van:
  • 1. een verkooppunt van motorbrandstoffen, exclusief LPG;
  • 2. detailhandel in motorbrandstoffen, bijbehorende accessoires, benodigdheden voor motorvoertuigen, weggebonden artikelen en levensmiddelen;
  • 3. een bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • b. bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning;
 • c. een autowasbox;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. groenvoorzieningen;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. paden;
 • g. water;
 • h. (ondergrondse) opstelplaatsen voor afvalvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

 • i. parkeervoorzieningen;
 • j. terreinen;
 • k. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
2.2 Bouwregels
2.2.1 Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen genoemd in lid 2.1 sub a gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen en overkappingen zullen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één bedragen;
 • c. de inhoud van een bedrijfswoning zal ten hoogste 500 m³ bedragen;
 • d. de goothoogte van een bedrijfswoning zal ten hoogste 6,00 m bedragen;
 • e. de bouwhoogte van overige gebouwen en overkappingen zal ten hoogste 6,00 m bedragen.
2.2.2 Bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning zal ten hoogste 60 m² bedragen;
 • b. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken zal ten hoogste 3,00 m bedragen.
2.2.3 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 10,00 m bedragen.
 • c. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde zal ten hoogste 5,00 m bedragen;
 • d. luifels zullen ten hoogste 1,50 m uit de gevel van een gebouw gebouwd worden;
 • e. reclame-uitingen zullen ten hoogste 0,60 m uit de gevel van gebouw gebouwd worden.
2.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de woonsituatie;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
2.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor bewoning;
 • b. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor bedrijfsdoeleinden, anders dan een verkooppunt van motorbrandstoffen;
 • c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, tenzij het betreft detailhandel in motorbrandstoffen, bijbehorende accessoires, benodigdheden voor motorvoertuigen, weggebonden artikelen en levensmiddelen.

Artikel 3 Bedrijventerrein

De relevante regels van de bestemming 'Bedrijventerrein' (artikel 5) van het bestemmingsplan Hanzekwartier (2040) vastgesteld 25 juni 2015, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Verkeer - Verblijfsgebied

De relevante regels van de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied' (artikel 16) van het bestemmingsplan Hanzekwartier (2040) vastgesteld 25 juni 2015, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Waarde - Archeologie 4

De relevante regels van de bestemming 'Waarde - Archeologie 4' (artikel 20) van het bestemmingsplan Hanzekwartier (2040) vastgesteld 25 juni 2015, zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS

Artikel 6 Algemene aanduidingsregels

De relevante regels van de functieaanduiding 'veiligheidszone - lpg' (artikel 26 lid 26.1) van het bestemmingsplan Hanzekwartier (2040) vastgesteld 25 juni 2015, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Algemene wijzigingsregels

De relevante regels van de gebiedsaanduiding 'wetgevingzone - wijzigingsgebied 1' (artikel 28 lid 28.2) van het bestemmingsplan Hanzekwartier (2040) vastgesteld 25 juni 2015, zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 8 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het

wijzigingsplan  Dronten - Hanzekwartier - De Noord 34 (20401)

van de gemeente Dronten .

Behorende bij het besluit van 1 oktober 2019.