direct naar inhoud van TOELICHTING
Plan: Dronten - Hanzekwartier - De Noord 34 (20401)
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.20401-VA01

TOELICHTING

Hoofdstuk 1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

Aan De Noord 34 te Dronten is een tankstation aanwezig. In het geldende bestemmingsplan heeft dit tankstation de planologische mogelijkheid om LPG te verkopen. De verkoop hiervan is in het najaar van 2015 gestopt. Omdat het perceel deel uitmaakt van het transformatiegebied van bedrijvigheid naar wonen en andere voorzieningen, is het gewenst dat milieubelastende functies zoveel mogelijk verdwijnen. De gemeente wenst daarom de planologische mogelijkheid voor de verkoop van LPG weg te nemen.

In het geldende bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt de verkoop van LPG weg te nemen. De gemeente Dronten geeft toepassing aan deze wijzigingsbevoegdheid. Dit wijzigingsplan geeft hieraan invulling.

1.2 Ligging plangebied

Het plangebied ligt aan De Noord 34 in Dronten dat deel uitmaakt van het bedrijventerrein Hanzekwartier. In figuur 1 is de ligging van het plangebied op een luchtfoto weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0303.20401-VA01_0001.png"

Figuur 1 Ligging plangebied

1.3 Planologische regeling

Het vigerende bestemmingsplan Hanzekwartier (2040) is op 25 juni 2015 vastgesteld. In dit bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming 'Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen' voorzien van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - afleverzuil lpg'. Het vulpunt voor de lpg is gesitueerd op de gronden met de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied' en de opslagtank ten behoeve van de lpg is gesitueerd achter de bedrijfsgebouwen van het bijbehorende garagebedrijf.

Binnen de bestemming 'Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen' is verkoop van LPG mogelijk, alsmede de daarvoor benodigde voorzieningen, zoals de opslagtank, het vulpunt en de afleverzuil waar getankt kan worden. Vanwege het feit dat een tankstation dat LPG verkoopt een risicovolle inrichting op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is, zijn rond de afleverzuil, het vulpunt en het opslagpunt veiligheidszones opgenomen. Deze zones zijn aangeduid als 'veiligheidszone - lpg'.

Verder geldt voor een deel van het plangebied de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4'. Binnen deze bestemming mag alleen gebouwd (en gegraven worden) als de bouwactiviteiten onder de 1,7 hectare blijven. Dat is in dit bestemmingsplan niet aan de orde.

afbeelding "i_NL.IMRO.0303.20401-VA01_0002.png"

Figuur 2: Fragment geldend bestemmingsplan Hanzekwartier (2040)

Binnen de bestemming 'Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen' is een wijzigingsbevoegdheid (artikel 4.5 lid a) opgenomen om de bestemming te wijzigen naar 'Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen exclusief LPG', als de verkoop van LPG is beëindigd. Om dit verder te kunnen effectueren is binnen de bestemming 'Bedrijventerrein' waar de opslagtank staat, een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - opslag lpg' weg te bestemmen (artikel 5 lid 5.5 sub c). Hetzelfde geldt voor de afleverzuil binnen de bestemming Verkeer - Verblijfsgebied' waar de afleverzuil voor lpg kan worden wegbestemd (artikel 16 lid 16.4).

Het gebied waarop het wijzigingsplan betrekking heeft, kan worden aangemerkt als transformatiegebied. Om die reden is voor het gehele gebied is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt om aan de gronden een gemengde bestemming toe te kennen, waarin woningen, kantoren, lichte bedrijvigheid en maatschappelijke en sportvoorzieningen mogelijk worden gemaakt (artikel 28 lid 28.2).

Hoofdstuk 2 PLANUITGANGSPUNTEN

2.1 Planbeschrijving

Aan de Noord 34 te Dronten is een onbemand tankstation aanwezig dat wordt geëxploiteerd door TinQ. Op dit tankstation is een milieuvergunning uit 2010 van toepassing die ook het afleveren van LPG aan motorvoertuigen toestaat. Deze mogelijkheid voor LPG is planologisch geregeld, maar hiervan is al drie jaar geen gebruik meer van gemaakt. Op een onbemand tankstation mag overigens ook geen exploitatie van LPG plaatsvinden.

De gemeente is voornemens de milieuvergunning in te trekken en daarmee ook de planologische mogelijkheid weg te nemen om ter plaatse in de toekomst nog LPG te kunnen verkopen. Omdat de functie ter plaatse is beëindigd kan het laatste worden geëffectueerd met toepassing van de in paragraaf 1.3 genoemde wijzigingsbevoegdheden.

Dat de gemeente hier actief optreedt om de verkoop van lpg hier te staken heeft te maken met het feit dat in de directe omgeving wordt gestreefd naar een ontwikkeling met woningbouw. Dit is vastgelegd in de structuurvisie 'Hanzekwartier' en vertaald in het bestemmingsplan Hanzekwartier (2040) dat ter plaatse van toepassing is (zie paragraaf 1.3). De verkoop, opslag en aflevering van lpg belemmert de gewenste ontwikkeling hiervan.

2.2 Toetsing aan wijzigingsvoorwaarden

Het criterium dat is vereist voor de toepassing van de wijzigingsbevoegdheden om de verkoop van lpg uit te sluiten en de daaraan gerelateerde functies en bouwwerken (opslag, afleverpunt en vulpunt) weg te nemen is uitsluitend dat de functie ter plaatse is beëindigd. Dat is hier, gelet op het vorenstaande, het geval. De beoogde (woningbouw)ontwikkelingen Hanzekwartier, de omstandigheid dat er sinds een

aantal jaren geen lpg meer wordt verkocht en de milieuvergunning wordt ingetrokken vormen voldoende aanleiding op toepassing te geven aan de wijzigingsbevoegdheden.

Voor het laten vervallen van de veiligheidszones is geen wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het geldende bestemmingsplan. Echter, als de planologische mogelijkheid voor de verkoop van lpg vervalt, betekent ook dat de veiligheidszones geen status meer hebben. Ze blijven vooralsnog evenwel planologisch aanwezig, maar met een omgevingsvergunning kan alsnog worden meegewerkt om binnen deze zone kwetsbare en beperkt kwetsbaar objecten toe te staan.

2.3 Milieuaspecten

Het bestemmingsplan voorziet uitsluitend in een juridische regeling voor het planologisch wegbestemmen van de mogelijkheid voor de verkoop en opslag van LPG. Deze wijziging in de planologische regeling heeft geen consequenties voor de omgevingsaspecten die in het kader van een goede ruimtelijke ordening moeten worden onderzocht.

Hoofdstuk 3 JURIDISCHE REGELING

Verbeelding

Het wijzigingsplan Dronten - Hanzekwartier - De Noord 34 (20401) gaat vergezeld van een verbeelding. Na onherroepelijk worden van het wijzigingsplan maakt de verbeelding deel uit van het Bestemmingsplan Hanzekwartier (2040).

Regels

De regels die deel uitmaken van het Bestemmingsplan Hanzekwartier (2040) zijn onverkort van toepassing op dit wijzigingsplan. Voor het verkooppunt geldt nu de bestemming 'Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen exclusief lpg' conform de eis die aan de wijzigingsbevoegdheid van artikel 4 lid 4.5 sub a is gesteld.

Voor het overige zijn de bestemmings- en aanduidingsregels die van toepassing zijn op het plangebied van het wijzigingsplan, in dit geval de bestemmingen 'Bedrijventerrein', 'Verkeer - Verblijfsgebied' en 'Waarde - Archeologie 4' met de gebiedsaanduiding 'wetgevingszone - wijzigingsgebied 1' onveranderd van toepassing.

De functieaanduiding 'veiligheidszone - lpg' blijft planologisch ook nog staan, omdat de wijzigingsbevoegdheid niet voorziet in het wegnemen van deze zones. In hoofdstuk 2 is dit uitgelegd.

Hoofdstuk 4 UITVOERBAARHEID

4.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het wijzigingsplan doorloopt de procedure zoals vastgelegd in artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wro. Door het voeren van de genoemde procedure, met de daar bijhorende zienswijzen-, c.q. beroepsprocedure, wordt de maatschappij betrokken bij het plan.

Er is geen sprake van een provinciaal belang of waterschapsbelang. Het wijzigingsplan voorziet uitsluitend in het planologisch wegnemen van de verkoop en opslag van LPG. Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is dan ook niet nodig. Het ontwerpbestemmingsplan is direct ter inzage gelegd, waarbij de provincie en het waterschap een kennisgeving hebben ontvangen.

In het kader van de ontwerpprocedure heeft het wijzigingsplan van 25 juli tot en met 5 september 2019 (zes weken) ter inzage gelegen. Tijdens deze periode konden belanghebbenden bij het college van Burgemeester en Wethouders zienswijzen indienen. Er is één zienswijze ingediend die ongegrond is verklaard. Het wijzigingsplan is ongewijzigd vastgesteld op 15 oktober 2019.

Tegen het vaststellingsbesluit is beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

4.2 Economische uitvoerbaarheid

Ten behoeve van de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan is het van belang te weten of het wijzigingsplan economisch uitvoerbaar is. De economische uitvoerbaarheid wordt enerzijds bepaald door een financieel haalbaar plan en anderzijds door de wijze van kostenverhaal van de gemeente (grondexploitatie).

Financiële haalbaarheid

De kosten voor het wijzigingsplan zijn voor de gemeente. Dit wordt gedekt uit de middelen voor het ontwikkelen van het Hanzekwartier. Hiermee is het plan financieel haalbaar.

Grondexploitatie

De gemeente moet, volgens de grondexploitatieregeling in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), de gemaakte gemeentelijke kosten verhalen op de initiatiefnemers van de ontwikkeling. Dit geldt overigens alleen wanneer sprake is van bouwplannen, zoals opgenomen in het Bro. Er is geen sprake van een bouwplan in de zin van het Bro. Het opstellen van een exploitatieplan is niet aan de orde.