direct naar inhoud van Artikel 15: Algemene aanduidingsregels
Plan: Biddinghuizen - centrum (4050)
Status: Vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.4050-0ONH

Artikel 15: Algemene aanduidingsregels

15.1. veiligheidszone - lpg
15.1.1. Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de voorkomende bestemming mogen op/in deze gronden geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten worden gebouwd.

15.1.2. Afwijken van de bouwregels

Er kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 15.1.1 in die zin dat beperkt kwetsbare objecten worden gebouwd, mits:

 • hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van personen.

15.1.3. Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • het gebruik van de gronden en bouwwerken als kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object.

15.1.4. Afwijken van de gebruiksregels

Er kan met omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 15.1.3 in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt als beperkt kwetsbaar object, mits:

 • hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van personen.

15.1.5. Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:

 • a. de gebiedsaanduiding 'veiligheidszone - lpg' wordt verwijderd, mits de betreffende risicovolle inrichting ter plaatse is beĆ«indigd;
 • b. de gebiedsaanduiding 'veiligheidszone - lpg' voor een risicovolle inrichting wordt gewijzigd (verkleind), mits:
  • 1. voor de risicovolle inrichting een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is verleend of gewijzigd;
  • 2. de ligging van de zone is afgestemd op de met deze vergunning corresponderende veiligheidsafstand ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
  • 3. zich binnen de gewijzigde zone geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten bevinden.