direct naar inhoud van Artikel 16: Algemene afwijkingsregels
Plan: Biddinghuizen - centrum (4050)
Status: Vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.4050-0ONH

Artikel 16: Algemene afwijkingsregels

Er kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

  • a. de regels ten aanzien van het overschrijden van de bouw- en bestemmingsgrenzen voor de bouw van erkers bij (bedrijfs)woningen, met ten hoogste 1,50 m en over maximaal 2/3 van de breedte van de voorgevel van het (hoofd)gebouw, mits:
    • 1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld;
  • b. de regels ten aanzien van het overschrijden van de bouwhoogte en oppervlakte van gebouwen, met niet meer dan 10%;
  • c. de regels ten aanzien van het overschrijden van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met niet meer dan 20%;
  • d. de regels ten aanzien van geringe afwijkingen van het beloop van een weg, groenstroken of begrenzing van bestemmingen, indien bij definitieve uitmeting en verkaveling blijkt dat deze geringe afwijkingen vanwege het belang van een juiste verwerkelijking van het plan gewenst of noodzakelijk zijn, mits de afwijkingen ten opzichte van hetgeen is aangegeven niet meer dan 4,00 m bedragen;
  • e. de regels ten aanzien van het vergroten van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van reclamezuilen tot ten hoogste 12,00 m.