direct naar inhoud van Artikel 26: Water
Plan: Dronten - Randmeerzone (8060)
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.8060-GC01

Artikel 26: Water

26.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. vaarten, tochten, sloten en daarmee gelijk te stellen waterlopen ten behoeve van de wateraanvoer en -afvoer, de waterberging, het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke waarden, het vervoer te water en de recreatievaart;
 • b. water ten behoeve van de dagrecreatie;
 • c. kaden, dijken, (duurzame) oeverstroken en oeverbescherming;
 • d. bruggen, dammen, duikers, stuwen, aanlegsteigers, hevels en sluizen;
 • e. paden;
 • f. recreatief medegebruik;

en mede bestemd voor:

 • g. baggerspeciedepots ter plaatse van de aanduiding 'baggerspeciedepot';
 • h. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten vanwege een spoorweg, ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - spoor';
 • i. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten vanwege een weg, ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - weg';
 • j. de bescherming van de grondwaterkwaliteit, ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied';
 • k. de bescherming, ophoging, verbreding en verbetering van het doelmatig en veilig functioneren van de nabijgelegen waterkering, ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - dijk';

met de daarbijbehorende:

 • l. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder kunstobjecten.
26.2. Bouwregels
26.2.1. Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'baggerspeciedepot', met dien verstande dat gebouwen niet op dijken mogen worden gebouwd;
 • b. als gebouw mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van het baggerspeciedepot worden gebouwd;
 • c. er mag ten hoogste één bedrijfswoning worden gebouwd;
 • d. de bouwhoogte van een gebouw mag ten hoogste 10,00 m bedragen.
26.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen niet op dijken worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 10,00 m bedragen;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder b mag:
  • 1. ter plaatse van de aanduiding 'baggerspeciedepot' de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 20,00 m bedragen.
26.3. Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een goede woonsituatie;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
26.4. Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden als permanente ligplaats voor vaartuigen en/of woonschepen;
 • b. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.