direct naar inhoud van Artikel 8 Algemene aanduidingsregels
Plan: Dronten, Vossemeerdijk 40 (bungalowpark/AZC-locatie) (9120)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.9120-0ONH

Artikel 8 Algemene aanduidingsregels

 

8. 1.       Aanduidingsomschrijving

De voor “vrijwaringszone - dijk” aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen, mede bestemd voor:

a.    een strook ten behoeve van de bescherming, ophoging, verbreding en verbetering van het doelmatig en veilig functioneren van de nabijgelegen waterkering;

met de daarbijbehorende:

b.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

8. 2.       Aanlegvergunning

8. 2. 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen:

a.    het ontgronden of afgraven van gronden;

b.    het graven van sloten, vaarten en andere watergangen;

c.    het aanbrengen van drainage;

d.    het aanbrengen van ondergrondse en bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen, en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;

e.    het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 50 cm.

8. 2. 2. Het in lid 8.2.1. vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

a.    het normale onderhoud betreffen;

b.    reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

8. 2. 3. De in lid 8.2.1. genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien er geen afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig en veilig functioneren van de waterkering. Het waterschap zal om advies worden gevraagd